Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση


Με την υπ’ αριθμ. 97/3/08.12.2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B’ 3105/08.12.2013) ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε.» και το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007.

Η «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ως ειδικός εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση)», που διορίστηκε με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 97/3/08.12.2013, ΦΕΚ B’ 08.12.2013)

ΚΑΛΕΙ

τους πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση)» να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, Συνεδρίαση ΕΠΑΘ 21/4.11.2011, Θέμα 2ο, ΦΕΚ Β’ 2498/4.11.2011) μέχρι και την 31.01. 2014.

Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή

Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ρόδος, 16.12.2013

Σχετική ανακοίνωση Τράπεζας της Ελλάδος

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση