ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνεταίροι,

 Το 2000 ήταν μια δύσκολη αλλά σημαντική χρονιά για την Ελληνική Οικονομία. Το Ελληνικό νόμισμα, η δραχμή, έγινε και επίσημα μέλος της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ΕΥΡΩ), μια εξέλιξη που πέρα από τον συμβολισμό της επέφερε και μια σειρά δομικών αλλαγών, που θα επηρεάσουν την Οικονομία της και την ζωή των Πολιτών της τα επόμενα χρόνια.
Το 2000 χαρακτηρίσθηκε επίσης από την μεγάλη σε βάθος και παρατεταμένη σε διάρκεια, κρίση της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς, η οποία είδε την συνολική αξία της να συρρικνώνεται περίπου στο ήμισυ. Η Χρηματιστηριακή Ύφεση είχε τεράστια απήχηση σε όλες τις δραστηριότητες της χώρας. Τα νοικοκυριά είδαν το εισόδημά τους πολλές φορές να εξατμίζεται, οι επιχειρήσεις στην μεγάλη τους πλειοψηφία παρουσίασαν μείωση κερδών, λόγω ζημιών στην κεφαλαιαγορά και το Δημόσιο αφενός απώλεσε προϋπολογισμένα έσοδα και αφετέρου, ανέστειλε μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες θα τόνωναν καίρια την Ελληνική Οικονομία.
Ο Τραπεζικός Κλάδος ήταν ίσως ο κλάδος που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα της Χρηματιστηριακής Κρίσης, αφού σημαντικό μέρος των εσόδων του προέρχεται από κεφαλαιακές αποδόσεις. Πέραν όμως της περιστολής των κερδών τους, οι Ελληνικές Τράπεζες το 2000 πέρασαν σταδιακά στην περίοδο του εναρμονισμού τους με τις συνθήκες λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, οι οποίες πλέον τις συναγωνίζονται άμεσα.
Η σημαντικότερη και άμεσα αντιληπτή αλλαγή ήταν η εκ βάθρων μεταβολή των επιτοκίων, τα οποία σε διάστημα ενός έτους, ακολουθώντας την ανάλογη μεταβολή του ετήσιου πληθωρισμού, υποχώρησαν σε Ευρωπαϊκά Επίπεδα. Βέβαια το ecart, η μέση απόκλιση επιτοκίων Καταθέσεων και Χορηγήσεων, στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα, 6% έναντι 4,5% στις υγιείς Ευρωπαϊκές Οικονομίες. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα επιτόκια του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα έχουν σχεδόν εξομοιωθεί με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά, προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις.
Κατά τα λοιπά ο Τραπεζικός Κλάδος στην Ελλάδα, εξακολουθεί πάντα σε σχέση με την μέση Ευρωπαϊκή αντιστοιχία, να έχει την υψηλότερη συγκέντρωση, την χαμηλότερη παραγωγικότητα, τα λιγότερα Ίδια Κεφάλαια και το περισσότερο και πιο ανειδίκευτο υπαλληλικό προσωπικό. Παράλληλα όμως, παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση κεφαλαίων λόγω υψηλών επιτοκίων, τον χαμηλότερο αριθμό καταστημάτων και κυρίως την χαμηλότερη πιστωτική επέκταση. Η αναλογία Χορηγήσεων προς Καταθέσεις είναι μόλις 0,52, που σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα και δυνατότητες αύξησης των χρηματοδοτήσεων και παράλληλης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο παράγων αυτός θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος για τον Τραπεζικό χώρο, ο οποίος παγκοσμίως χαρακτηρίζεται από μια τάση μείωσης της κερδοφορίας του από την διαφορά των επιτοκίων και μεγέθυνσης των κερδών του από τις προμήθειες και τις παράλληλες Τραπεζικές Εργασίες.
Το 2000 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, η οποία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα μεγέθη της και να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο στην τοπική αγορά, ως ένα Πιστωτικό Ίδρυμα πρωτότυπο, σύγχρονο και αξιόπιστο με έντονα χαραγμένο τον πελατοκεντρικό του χαρακτήρα, την φιλικότητα και την συνέπεια.
Μολονότι σε σχέση με το 1999 παρουσίασε μείωση των συνολικών καθαρών κερδών της, λόγω της παντελούς έλλειψης χρηματιστηριακών αποδόσεων που πέρυσι έφτασαν τα 350 εκ. δρχ., η πορεία της Τράπεζας ήταν ανοδική γεγονός που αντικατοπτρίζεται κυρίως στην μεταβολή των μεγεθών της.

Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια του 2000 η Τράπεζα προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών και αποφάσεων που εγγυώνται την ακόμα καλύτερη εξέλιξή της τα προσεχή χρόνια.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από την ημέρα της ίδρυσής της, εδώ και 5,5 περίπου χρόνια, ακολουθεί μια συνεπή και διαρκή πολιτική επέκτασης και αναβάθμισής της, καταφέρνοντας να αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για τα Τραπεζικά δρώμενα του τόπου, φροντίζοντας παράλληλα να δίδει στα μέλη της ικανοποιητικότατες κεφαλαιακές αποδόσεις και σύγχρονες Τραπεζικές Υπηρεσίες, με χαμηλό κόστος και υψηλά ποιοτικά κριτήρια. Η πολιτική αυτή που στηρίζεται στις Αρχές που διέπουν την λειτουργία της και στα υγιή Συνεταιριστικά Ιδεώδη που υιοθετεί η δομή της, θα συνεχίσει να την χαρακτηρίζει και να την καθοδηγεί και τα επόμενα χρόνια.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1995-2000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 10/04/01*
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ 2.504 3.235 4.234 5.424 7.135 8.456 9.000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ 5.213 6.803 30.986 35.514 66.314 76.080 81.161
ΤΙΜΗ ΣΥΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 50.000 55.000 57.500 61.000 64.000 67.000 72.000
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 86 609 977 1.510 2.330 2.776 2.844
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (εκ.) 245 2.334 4.447 7.443 9.231 12.996 15.588
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ -- 1.029 4.055 5.220 7.200 7.378 7.503
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (εκ.) -- 1.545 3.650 8.006 10.334 14.453 16.182
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (εκ.) 1.218 3.230 5.895 10.578 14.937 20.144 21.713
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (εκ.) 1.184 1.574 1.910 2.249 4.300 5.030 5.386
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (εκ.) 92 98 207 283 623 423 172
ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 86 1.643 5.032 5.600 6.450 6.820 6.940

* Προσωρινά στοιχεία Ισοζυγίου Λογιστικοποιημένων Λογαριασμών.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΘΩΣ ΜΕΛΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΚ ΔΡΧ) ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΕΚ ΔΡΧ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΕΚ ΔΡΧ) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΕΚ ΔΡΧ) ΚΑΤΑ-ΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩ-ΠΙΚΟ
1  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6 27.934 25.029 42.664 33.066 2.353 17 118
2 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ 7 15.200 9.366 24.911 14.598 7 3 45
3 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 5 8.792 7,552 18.006 18.483 839 8 54
4 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔ/ΣΟΥ 5 8.456 5.030 12.996 14.453 423 6 50
5 ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 6 5.179 6,754 9.138 5.695 426 2 22
6 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 4.512 1.840 5.412 88 5.710 1 12
7 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ 4 2.310 1.442 3.45 49 5.094 2 14
8 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2.295 1.531 3.814 3.767 282 1 6
9 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ 2 2.225 1.409 1.709 1.580 208 1 7
10 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 2.370 1.512 2.591 3.048 261 1 10
11 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 2.851 1.380 1.996 2.124 98 2 12
12 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ 1 2.000 1.264 1.220 1.059 29 2 7
13 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 1.549 965 1.057 1.376 6 1 6
14 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ 3 1.455 996 1.076 539 92 1 6
15 ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Νέα - - - - - - -
ΣΥΝΟΛΟ   87.128 66.071 130.043 110.595 5.230 48 369