Γ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το έτος 2000 ήταν χρονιά σταθμός και για την Ελληνική Συνεταιριστική Πίστη συνολικά. Μετά από έτη συζητήσεων, θέσεων και αντιθέσεων και με την πίεση που ασκούν πλέον οι νέες ανταγωνιστικές συνθήκες της Τραπεζικής αγοράς, οι Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες κατέληξαν στο Σχήμα εκείνο που θα ενώσει τις δυνάμεις τους, προάγοντας συγχρόνως τον θεσμό πανελληνίως.
Τον Ιούνιο του 2000 έγινε η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κατά την διάρκεια της οποίας δεκατέσσερις (14) Συνεταιριστικές Τράπεζες και 15 Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί αποφάσισαν την ίδρυση του Κεντρικού τους Οργάνου που θα έχει διττό ρόλο, δηλαδή: α) θα παρέχει επιτελικές λειτουργίες, υπηρεσίες και προϊόντα στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, οι οποίες με αυτό τον τρόπο αναμένεται να εξοικονομήσουν πόρους, να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και να βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, β) η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Σ.Τ. θα αναλάβει το βάρος της επέκτασης και ανάπτυξης του θεσμού σε ολόκληρη την επικράτεια, δημιουργώντας, πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, καταστήματα σε περιοχές που στερούνται κυττάρων Συνεταιριστικής Πίστης και σε περιοχές όπου υφίστανται Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μετεξελιχθούν σε Τράπεζες.
Αυτό το νέο εγχείρημα είναι δύσκολο, τολμηρό και πρωτοπόρο. Κρύβει μέσα του δυναμισμό, προοπτικές και τομές και η επιτυχής έκβαση του μπορεί να απελευθερώσει τεράστια αποθέματα οικονομικών δυνάμεων στις τοπικές κοινωνίες. Δυστυχώς το θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει τον Τραπεζικό κλάδο είναι τόσο ανταγωνιστικό, που όχι μόνο κατέστησε σχεδόν αδύνατη τη δημιουργία νέων Συνεταιριστικών Τραπεζών, αλλά προκαλεί δυσχέρεια και στην περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων.
Γι΄ αυτούς τους λόγους ιδρύθηκε η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Σ.Τ., η οποία έχει την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με εξασφαλισμένη όμως την αντιπροσωπευτικότητα και την ενεργό παρουσία όλων σχεδόν των δυνάμεων της εγχώριας Συνεταιριστικής Πίστης. Από την ημέρα ίδρυσης της ξεκίνησε και ο επίπονος αγώνας έναρξης των εργασιών της. Καταστρώθηκε το επιχειρηματικό της σχέδιο, έγιναν οι επιλογές των επιτελικών της στελεχών, επιλέχθηκε η οργανωτική και μηχανογραφική της υποδομή και χαράχθηκαν οι βασικοί επιχειρηματικοί της στόχοι και λειτουργίες. Παράλληλα κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας, ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί σύντομα και η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Σ.Τ. να ξεκινήσει τις εργασίες της εντός των προσεχών μηνών.
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ διαισθανόμενη την ανάγκη ύπαρξης κεντρικού οργάνου εδώ και χρόνια, υπήρξε πρωτεργάτης και αρωγός του επιχειρηματικού εγχειρήματος. Η κεφαλαιακή της συμμετοχή στο καινούριο Πιστωτικό Ίδρυμα ανέρχεται σε 800.000.000 δρχ. που αντιστοιχεί στο 8% του αρχικού κεφαλαίου της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ Σ.Τ., ενώ στο Διοικητικό της Συμβούλιο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας κος Βασίλης Μηναϊδης κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου.
Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί η έντονη δραστηριότητα που ανέπτυξε η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Ε.Σ.Τ.Ε.) κατά τη διάρκεια του έτους 2000. Η συμβολή της δεν ήταν μόνο στον συγκερασμό και την ωρίμανση των αποφάσεων για την ίδρυση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ Σ.Τ., αλλά και σε μία σειρά θεσμικών και λειτουργικών θεμάτων τα οποία προωθήθηκαν επ΄ ωφελεία όλων των μελών της. Η συμμετοχή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ στην Ε.Σ.Τ.Ε. σε διοικητικό και στελεχιακό επίπεδο υπήρξε επίσης συνεπής και εποικοδομητική.

 

Δ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Με την είσοδο της στο 6ο έτος της λειτουργίας της η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ προσφέρει στα μέλη της μία πλούσια σειρά προϊόντων και υπηρεσίων, με πολύ ανταγωνιστικούς όρους και με ιδιαίτερο σεβασμό και προσοχή στην εξυπηρέτηση της πελατείας της.
Οι κλασσικές Τραπεζικές εργασίες αναφέρονται στις Χορηγήσεις και στις Καταθέσεις, οι οποίες προσφέρονται σε όλες τις κατηγορίες με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Τα χορηγητικά προϊόντα εκτοκίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο και προσφέρονται χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, αφού το εκάστοτε προσφερόμενο επιτόκιο περιλαμβάνει περιθώρια κέρδους, πρόσθετες εισφορές και έξοδα φακέλου. Παρόλα αυτά τα επιτόκια δανείων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ εκφρασμένα σε τελικό κόστος έχουν θετική διαφορά μέχρι και 3,5% από τα επιτόκια του ανταγωνισμού. Αντίστοιχα τα επιτόκια καταθέσεων της Τράπεζας βρίσκονται σταθερά από 0,5%-1% πάνω από αυτά που προσφέρει σε μέσο επίπεδο η αγορά σήμερα και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα (έξοδα μπλοκ επιταγών, ελάχιστο υπόλοιπο κατάθεσης, κ.ο.κ.).

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται επίσης στην Αγοραπωλησία Συναλλάγματος, στην έκδοση Εγγυητικών Επιταγών, στην Λήψη και Διαβίβαση Χρηματιστηριακών Εντολών και στην Κίνηση Κεφαλαίων. Παράλληλα έχει σε ισχύ την Κάρτα Αυτόματων Συναλλαγών της (ΚΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) και παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης μισθοδοτικών καταβολών σε μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, πάντα σε συμφέρουσες τιμές και προμήθειες. Πρόσφατα τέλος ξεκίνησε τις ασφαλιστικές της εργασίες, για κάθε πιθανή περίπτωση ασφαλιστικού κινδύνου, συνεργαζόμενη με μεγάλες Ασφαλιστικές Εταιρείες του κλάδου.