Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η διαχειριστική χρήση 01/01/2000 - 31/12/2000 έκλεισε για την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με καθαρά κέρδη 423.018.299 δρχ., έναντι 623.217.471 δρχ. το 1999. Εμφανίσθηκε δηλαδή μία μείωση του καθαρού αποτελέσματος της τάξης του 32,2%, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στις αποδόσεις της Χρηματιστηριακής Αγοράς.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέρδη της Τράπεζας το έτος 2000 από Τραπεζικές Εργασίες ανήλθαν σε 468.289.994 δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68,4% σε σχέση με το 1999, οπότε τα αντίστοιχα κέρδη έφθασαν τα 277.990.438 δρχ. Όμως παράλληλα το 2000 εμφανίσθηκε συνολικά ζημία από την αποτίμηση των χρεογράφων της Τράπεζας κατά 45,271,695 δρχ, όταν το 1999 παρουσιάσθηκαν κέρδη από την αγοραπωλησία μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 355.227.033 δρχ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα για λόγους συντηρητικότητας και ακριβούς απεικόνισης των στοιχείων της λογιστικοποιεί ολόκληρη την ζημιά από την αποτίμηση των χρεογράφων της, απεμπολώντας το δικαίωμα που τις δίδει ο Νόμος για πενταετή απόσβεσή της.
Είναι επομένως εμφανές ότι τα κέρδη της Τράπεζας το 2000 επηρεάσθηκαν καταλυτικά από την κρίση της Χρηματιστηριακής Αγοράς, η οποία ούτως ή άλλως επέδρασε στις αποδόσεις όλου του φάσματος των επιχειρήσεων του Χρηματοοικονομικού Τομέα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο των μετοχών της Τράπεζας είναι πλέον αποτιμημένο στις τρέχουσες ιδιαίτερα χαμηλές τιμές της Χρηματιστηριακής αγοράς, γεγονός που σημαίνει ότι σε μεσοπρόθεσμη βάση το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο κρύβει υπεραξίες και δυνητικά κέρδη, που μπορούν να υπερκαλύψουν τις ζημίες αποτίμησης της χρήσης 2000.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέκταση του δικτύου και των εργασιών της Τράπεζας, έφθασε σε πρώτο στάδιο ωρίμανσης το 2000 με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν υψηλοί ρυθμοί λειτουργικής κερδοφορίας. Η προτεινόμενη διανομή των κερδών της χρήσης 2000 έχει την ακόλουθη μορφή:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 42,301,830
ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 21,150,915
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 72,765,302
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 13,518,080
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 156,327,600
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 208,616,676
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 12,690,000

Το έτος 1999 η Τράπεζα δεν διένειμε μέρισμα. Κεφαλαιοποίησε τα κέρδη της, ειδικά αυτά που προήλθαν από την κεφαλαιαγορά, ενδυναμώνοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια και αποφεύγοντας πρόσθετη φορολόγηση που θα αποδυνάμωνε την καθαρή της θέση. Για την χρήση 2000 το Δ.Σ. προτείνει την παρακάτω διανομή μερίσματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ
Μέχρι και τις 31/12/1999 2,400 δρχ
01/01/2000 - 31/03/2000 1,800 δρχ
01/04/2000 - 30/6/2000 1,200 δρχ
01/07/2000 - 30/09/2000 600 δρχ
01/10/2000 - 31/12/2000 -

Από την 1η Ιανουαρίου του 2001 η αξία της συνεταιριστικής μερίδας από 67.000 δρχ. ανήλθε στις 72.000 δρχ., προσδίδοντας έτσι υπεραξίας 5.000 δρχ. ανά μερίδα. Επομένως η ετήσια απόδοση κάθε συνεταιριστικής μερίδας των μελών της Τράπεζας ανέρχεται σε 7.400 δρχ., που προέρχεται από υπεραξία (5.000 δρχ.) και μέρισμα (2.400 δρχ.). Δηλαδή καθαρό αφορολόγητο όφελος 11%, που θεωρείται σήμερα εξαιρετικά υψηλό, όταν η χρηματαγορά κατά μέσο όρο αποδίδει γύρω στο 3,3%.

Συμπερασματικά, η απόδοση που έδωσε το 2000 η επένδυση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ήταν κατά 3 φορές υψηλότερη απ’ ότι έδωσε κατά μέσο όρο η χρηματαγορά και πλήρως προστατευόμενη από τους κινδύνους υποτίμησης που διατρέχουν ομοειδείς επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά (χρεόγραφα).