<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου - ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Αρχική Σελίδα
 

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συμμετέχει ενεργά Πρόγραμμα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει κεντρικό στόχο την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 όπως ισχύει.

 

Περίληψη

Το Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Η συγκεκριμένη πράξη αποσκοπεί:

 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουρισμού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

 • Αθλητικός Τουρισμός: Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με τον αθλητισμό για λόγους αναψυχής.
 • Πολιτιστικός Τουρισμός: Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομία και την κατανόηση των χαρακτηριστικών του εκάστοτε προορισμού ως πολιτιστικού συνόλου.
 • Θαλάσσιος Τουρισμός: Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το θαλάσσιο (marine) και το πρακτικό (coastal) περιβάλλον.
 • Τουρισμός υπαίθρου: Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, των θαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών.
 • Γαστρονομικός Τουρισμός: Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής.
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας: Η μορφή αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα από την ιστοσελίδα της Ένωσης που αφορούν τον οδηγό του προγράμματος όπως και τα περαιτέρω παραρτήματα. Επίσης το ΦΕΚ 2037/Β/13-9-2011 του οδηγού του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός».

**********************************************

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

 1. Φυσικά ή νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία περιορισμένης ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου).
 2. Έχουν τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος οδηγού.
 3. Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν την 01/01/2010.

Επιπλέον προϋποθέσεις:

 • Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
 • Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79 η οποία συστήνεται με συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των εταίρων.
 • Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο του παρόντος οδηγού με τη μορφή του συνεργατικού – εταιρικού σχήματος της Σύμπραξης δεν δύνανται να υποβάλλουν έτερη πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω της συμμετοχής τους σε έτερο συνεργατικό – εταιρικό σχήμα. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας όλα τα επενδυτικά σχέδια και όλες οι επιχειρήσεις ή οι συνεργατικοί  - εταιρικοί σχηματισμοί που τα έχουν υποβάλλει.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.
 • Στην πράξη μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.
 • Στην περίπτωση των Συμπράξεων, το κριτήριο έναρξης δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010 αρκεί να πληρώνεται από τον Υπεύθυνο (Leader) του συνεργατικού σχήματος. Οι υπόλοιπες συμπράττουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν τη ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
 • Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 • Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2010.
 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνας De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.00 ευρώ.
 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
 • Η επιχείρηση έχει υποβάλλει μία μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών.
 • Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινομένου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.

**********************************************

Επιλέξιμες Ενέργειες

 • Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην πράξη «Εναλλακτικός τουρισμός» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το κατώτερο πλαίσιο επιλέξιμων ενεργειών.

  • Εξοπλισμός
  • Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
  • Προβολή – προώθηση
  • Υπηρεσίες Συμβούλων
  • ¶λλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας, δαπάνες για την απόκτηση πατέντας και δικαιωμάτων, πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. κ.τ.λ.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Α/Α

Κατηγορία ενέργειας (Δαπάνης)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου

1

Προμήθεια εξοπλισμού.

<=100%

2

Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

<=60%

3

Προβολή - Προώθηση

<=25%

4

Αμοιβές συμβούλων (εκπόνησης επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).

<=5%

5

¶λλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λ.π)

<=6%

Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν κατά την υποβολή του έργου ενώ κατά την ολοκλήρωση του έργου, ως υποχρέωση θεωρείται το εγκριμένο ποσό.
Διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα για τις κατηγορίες δαπανών 1 έως 5 είναι τα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά.

**********************************************

 

Προθεσμίες Υποβολής

 • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 15.9.2011 μέχρι και τις 15.11.2011. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

 • Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθενός καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά ιδρύματα και Αναπτυξιακούς φορείς.

 • Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.
  Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.

 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας.

 • Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Σημεία παραλαβής προτάσεων σε έντυπη μορφή είναι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και η Πανελλήνια Τράπεζα.

**********************************************

Χρήσιμες Πληροφορίες

  Υπεύθυνος Παραλαβής Κατάστημα Διεύθυνση Τηλέφωνο
1 Καραμιχαλάκης Δημήτριος ΡΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Πλ. Ακαδημίας 85100 ΡΟΔΟΣ 22410 38600
2 Θαλασσινού Κυριακή ΚΩΣ γωνία Κοραή & Μητροπόλεως 85300 ΚΩΣ 22420 20280
3 Σαρούκος Σακελλάριος ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ελ. Βενιζέλου 46 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22430 50901
4 Τσιραγάκης Λεόντιος ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Ηρακλειδών 1 85101 ΙΑΛΥΣΟΣ 22410 94350
5 Βενιζέλος Σωτήριος ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλατεία Αγίου Αντωνίου 85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 22440 29040
6 Φράγκος Βασίλειος ΚΑΡΠΑΘΟΥ Δημοκρατίας & Ακροπόλεως 85700 ΠΗΓΑΔΙΑ 22450 29040
7 Χατζηστεφανή Μαρία ΝΙΣΥΡΟΥ Μανδράκι Νίσυρος 85303 ΜΑΝΔΡΑΚΙ 22420 48900
8 Γεωργάκης Παντελής ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως 51 85100 ΡΟΔΟΣ 22410 80600
9 Κοκιαντώνης Στυλιανός ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ Σορωνή 85106 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 22410 98180
10 Γιακουμάκης Τσαμπίκος ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Λάρδος 85109 ΛΙΝΔΟΥ 22440 29240
11 Εμίρη Ισαβέλλα ΚΑΣΟΥ Φρύ 85800 ΚΑΣΟΥ 22450 42730
12 Ηλιοπούλου Δέσποινα ΤΗΛΟΥ Λιβάδια 85002 ΤΗΛΟΥ 22460 70704
13 Τσαγκάρης Ιωάννης ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ Δωδεκανήσου & Χάλκης 85302 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ 22420 91450
14 Τριομμάτης Φίλιππος ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλατεία Ελευθερίας 85103 ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΣ 22410 52833
15 Καπνουδάκης Αντώνιος ΛΕΡΟΥ Πλατεία Αγίου Νικολάου 85300 ΛΕΡΟΣ 22470 22421
16 Καστή Παναγιώτα ΛΕΙΨΩΝ Λιμάνι 85001 ΛΕΙΨΟΙ 22470 41300
17 Τσακίρη Φωτεινή ΣΥΜΗΣ Αιγιαλός 85600 ΣΥΜΗ 22460 71332
18 Παπαγεωργίου Αγορίτσα ΚΑΛΥΘΙΩΝ Αλ. Διάκου 1 85105 ΚΑΛΥΘΙΕΣ 22410 86290
19 Αρφαράς Εμμανουήλ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Μιαούλη 21 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 4100066
20 Λογοθέτης Χριστόδουλος ΠΑΤΜΟΥ Σκάλα Πάτμου 85500 ΠΑΤΜΟΣ 22470 33370

Προϋπολογισμός - Προϋπολογισμός έργων - Ποσοστό Επιχορήγησης - Διάρκεια Υλοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή που θα περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος. (Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου – περιφέρεια Νότιο Αιγαίο 1.077.909,00 €)
Η Δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 10.000,00 € έως 400.000,00 €.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Το χρηματοδοτικό σχήμα έκαστου έργου αναλύεται ως εξής :

Ιδιωτική συμμετοχή 55% έως 60%

Δημόσια Χρηματοδότηση 40% έως 45%


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων το ποσοστό ανέρχεται σε 45% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης.

**********************************************

Τι Προσφέρει Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου από το 2003 έχει συμβάλει επιτυχημένα στην διαχείριση έργων για το Γ΄ ΚΠΣ ως τελικός δικαιούχος που αναλάμβανε την παραλαβή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους υποψήφιους-επενδυτές προσφέροντας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου από εξειδικευμένα στελέχη στα καταστήματα μας καθώς και ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ως "Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης", βρίσκεται δίπλα σας και σας στηρίζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με:

 • Παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων 
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμπλήρωση του επενδυτικού φακέλου
 • Πιστοποίηση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
 • Καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους επενδυτές

Επιπλέον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στηρίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παρέχει πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επενδυτικών σχεδίων προσφέροντας:

 • Δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου από το επενδυτικό σχέδιο δανείου 
 • Δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης
 • Δυνατότητα χορήγησης εγγυητικής επιστολής για προκαταβολή επιχορήγησης
 • Ανταγωνιστικά επιτόκια

**********************************************

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τους υπεύθυνους του προγράμματος:

 • Παντελής Γεωργάκης 22410-80550 (ώρες 12:00 - 15:00)
 • Ιωάννης 'Αμαλλος 22410-80543 (ώρες 09:00 - 15:00)
 • Ιωάννα Καρύδη 22410-80541 (ώρες 09:00 - 15:00)
 
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου