<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου - ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Αρχική Σελίδα
 

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π.Ε.Π.

Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραιτήτου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:

 • Ιατροί
 • Οδοντίατροι
 • Μηχανικοί
 • Γεωτεχνικοί (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι)
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Λογιστές
 • Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι.

 

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Συνολικός Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (σε €)
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2004 ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2004
 

Ελάχιστος

Μέγιστος
Ελάχιστος
Μέγιστος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

10.000

40.000

6.250

25.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  

8.000

16.000

5.000

10.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3, 4, 5

6.000

10.000

3.750

6.250

*. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΙΑΤΡΟΙ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΠΟΝΟΙ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ

. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:

 • Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
 • Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 01/09/2009. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της πρότασης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

**********************************************

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στην παρούσα προκήρυξη επιλέξιμες για ενίσχυση από το πρόγραμμα είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι που:

 1. Είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια
 2. Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχεϊρησης
 3. Έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 - διαχειριστική χρήση 2008).
 4. Τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 5. Να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό.
 6. Να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 01/01/2009.
 7. Όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ) & Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1,2

35.000

28.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3,5

25.000

20.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

50.000

40.000

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται:

 1. οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
 2. οι ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.) και όσοι ασκούν το επάγγελμα τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

**********************************************

Ζώνες ενίσχυσης

Η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε δύο (2) γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων δίδεται το ανάλογο ποσοστό επιχορήγησης σε κάθε δικαιούχο ενίσχυσης:

ΖΩΝΗ Α: Ένταση ενίσχυσης 55%

 • Περιφέρεια Αττικής (εκτός νήσων Περιφέρειας Αττικής)
 • Νομός Θεσσαλονίκης

ΖΩΝΗ Β: Ένταση ενίσχυσης 65%

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
 • Κεντρική Μακεδονία (εκτός Ν. Θεσσαλονίκης)
 • Δυτική Μακεδονία
 • Ήπειρος
 • Θεσσαλία
 • Ιόνια Νησιά
 • Δυτική Ελλάδα
 • Στερεά Ελλάδα
 • Πελοπόννησος
 • Βόρειο Αιγαίο
 • Νότιο Αιγαίο
 • Κρήτη
 • Νησιά Περιφέρειας Αττικής

**********************************************

 

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης της κάθε επενδυτικής πρότασης είναι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιούχους

 

**********************************************

Επιλέξιμες ενέργειες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας και επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων είναι οι ακόλουθες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης

Εξοπλισμός Η/Υ (hardware): αφορά στην προμήθεια νέου (καινούργιου) εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (εξαιρείται εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας, συνδρομές και εργασίες συντήρισης).

Λογισμικό (Software): αφορά στην προμήθεια των βασικών και συμπληρωματικών εφαρμογών νέου (καινούργιου) τυποποιημένου λογισμικού που αφορούν τις δραστηριότητες του επαγγελματία.

Εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός: προμήθεια καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισμό των παρερχομένων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. Εξαιρείται η αγορά εξοπλισμού ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αναλώσιμων και μη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τις θέσεις εργασίας που έχει δηλώσει ο επιστήμονας-ελεύθερος επαγγελματίας στο έντυπο υποβολής.
 • Επεμβάσεις επί ακινήτων σε οποιαδήποτε μορφή.
 • Μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός αυτών..
 • Εξοπλισμός (έπιπλα) γραφείου.
 • Τεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός μη σχετικός και μη απαραίτητος για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Η ως άνω διαδικασία πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

 1. Ταυτοποίηση των στοιχείων μητρώου των δονητικών δικαιούχων
 2. Εξέταση της παραδεκτότητας της πρότασης.
 3. Βαθμολόγηση της πρότασης βάσει των κριτήριων αξιολόγησης που στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία από τα φορολογικά έντυπα Ε1 και συμπεριλαμβάνει:
 • Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα.
 • Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.
 • Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα προς σύνολο φορολογητέου εισοδήματος.
 • Πρώτη έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

 

**********************************************

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης είναι τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του φορέα επένδυσης (Έναρξη Επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημερομηνία της επενδυτικής πρότασης).
 • Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού (Αντίγραφο του εντύπου Ε7).
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
 • Ενημερότητα (Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον επιτηδευματία.
 • Τόπος εγκατάστασης της επένδυσης: Βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής όπου θα προκύπτει ότι ο τόπος υλοποίησης της πρότασης βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής ή νησϊ με πληθυσμό μικρότερο των 3100 κατοίκων (απογράφη 2001).

**********************************************

Υποβολή πρότασης

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει:

 • Μία και μόνο αίτηση
 • Προτάσεις που μπορούν να αφορούν αποκλειστικά μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠ.ΟΙ.Ο, εντός των προθεσμιών που θα ορίσει η Κ.Υ.Α. του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009. Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ.

**********************************************

Τι Προσφέρει Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου από το 2003 έχει συμβάλει επιτυχημένα στην διαχείριση έργων για το Γ΄ ΚΠΣ ως τελικός δικαιούχος που αναλάμβανε την παραλαβή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους υποψήφιους-επενδυτές προσφέροντας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου από εξειδικευμένα στελέχη στα καταστήματα μας καθώς και ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ως "Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης", βρίσκεται δίπλα σας και σας στηρίζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με:

 • Παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων 
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμπλήρωση του επενδυτικού φακέλου
 • Πιστοποίηση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
 • Καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους επενδυτές

Επιπλέον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στηρίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παρέχει πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επενδυτικών σχεδίων προσφέροντας:

 • Δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου από το επενδυτικό σχέδιο δανείου 
 • Δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης
 • Δυνατότητα χορήγησης εγγυητικής επιστολής για προκαταβολή επιχορήγησης
 • Ανταγωνιστικά επιτόκια

**********************************************

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τους υπεύθυνους του προγράμματος:

 • Παντελής Γεωργάκης 22410-80550 (ώρες 12:00 - 15:00)
 • Ιωάννης 'Αμαλλος 22410-80543 (ώρες 09:00 - 15:00)
 • Ιωάννα Καρύδη 22410-80541 (ώρες 09:00 - 15:00)
 
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου