<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου - ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Αρχική Σελίδα
 

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συμμετέχει ενεργά Πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, θα υιοθετήσουν πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, σωστής και υπεύθυνης διατήρησης ύδατος και απορριμμάτων καθώς και υλοποίηση διαδικασιών μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

 

Περίληψη

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013και διέπεται από τον κανονισμό De minimis  (το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ σε περίοδο 3 ετών).
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της εταιρικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των τουριστικών μονάδων.
 • Η δημιουργία υποδομών που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Στόχοι του προγράμματος:

 • Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Η σωστή διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων.

 Οι επενδύσεις θεωρούνται ολοκληρωμένες εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι που προβλέπονται στην επενδυτική πρόταση βάσει των οποίων η πρόταση αξιολογείται και εντάσσεται στην Πράξη.

Οι στόχοι, συνεπώς, αποτελούν σημαντικό παράγοντα και για το λόγο αυτό καταγράφονται στην απόφαση ένταξης και  ελέγχονται κατά την ολοκλήρωση του έργου.

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να αποτυπώνονται είναι οι ακόλουθοι:

Α/Α

ΤΟΜΕΙΣ

Βαρύτητα%

ΣΤΟΧΟΙ

Α.1.

Ενεργειακός Στόχος

60

Ποσοστό Εξοικονόμησης Πρωτογενούς
Ενέργειας

Α.2.

Στόχος Νερού

40

Ποσοστό Μείωσης Κατανάλωσης Καθαρού
Νερού (από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης)

************************************************************************************

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση έργου:

 • Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου
 • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 • Ξενοδοχεία μικτού τύπου.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά κτίρια.
 • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων   διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και  ενοικιαζόμενων επιπλωμένων   διαμερισμάτων .
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις(κάμπινγκ).

 Επιπλέον βασικές τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
 • Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009.
 • Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis ή οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
 • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
 • Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης. Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού.
   Σε περίπτωση που στον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αντιστοιχούν περισσότερα του ενός καταλύματα με τα ανάλογα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τότε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια  στο πλαίσιο του παρόντος Οδηγού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας καθώς και ότι αθροιστικά δε σχηματίζεται σώρευση
 • Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το  οικονομικό έτος 2009. Σε περίπτωση που κάτω από τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αντιστοιχούν περισσότερα του ενός καταλύματα με τα ανάλογα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τότε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του παρόντος Οδηγού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, καθώς και ότι το ύψος των προϋπολογισμών των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2009.

************************************************************************************

Επιλέξιμες Ενέργειες

 • Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες:

  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ΑΠΕ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
  • Διαχείριση απορριμμάτων (στερεά, υγρά κ.λ.π.)
  • Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και ενσωμάτωση προτύπων
  • Ενημέρωση - Προβολή

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ΑΠΕ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

 • ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους
 • επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις και στις λοιπές
 • αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού
 • υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο
 • εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού
 • αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού
 • συστήματα διαχείρισης BEMS) 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

 • Εγκατάσταση μηχανισμών  εξοικονόμηση νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια
 • Εγκατάσταση ντους και βρυσών χαμηλής ροής
 • Σύστημα ανίχνευσής και ελέγχου  διαρροών
 • «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος
 • Φύτευση περιβάλλοντος χώρου και στεγών
 • Συγκέντρωση ομβρύων υδάτων
 • Αφαλάτωση θαλασσινού νερού
 • Ανακυκλοφορία , καθαρισμός νερού πισίνας

Διαχείριση απορριμμάτων  

 • Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία
 • Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού νερού
 • Τοπικός βιολογικός καθαρισμός
 • Ανακύκλωση χαρτιού , μαγειρικού λαδιού , γυαλιού
 • Κομποστοποίηση απορριμμάτων
 • Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισμα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.

Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και ενσωμάτωση προτύπων

 • Εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL)   

Ενημέρωση και Προβολή

 • Έντυπα φυλλάδια σχετικά με πράσινες ενέργειες
 • Επέκταση υφιστάμενων ιστοσελίδα όπως παραπάνω
 • Ενέργειες  ενημέρωσης πελατών όπως παραπάνω   

Επιλεξιμότητα Δαπανών

 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία προκήρυξης της πράξης.

Κατανομή προϋπολογισμού

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Προμήθεια μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού.

0%-100%

2

Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

0%-100%

3

Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.

0%-15%

4

Αμοιβές συμβούλων (παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).

0%-6%

5

Ενημέρωση και προβολή.

0%-5%

 Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία προκήρυξης της πράξης. Οι επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις υπάγονται στη  Πράξη οφείλουν να διατηρούν τις θέσεις απασχόλησης του έτους 2009 σε ΕΜΕ.

 

************************************************************************************

 

Προθεσμίες Υποβολής

 • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2011, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
  Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.
  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας.
  Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου, σε ένα από τα σημεία προβολής του προγράμματος και παραλαβής των φακέλων, όπως αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος.


************************************************************************************

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Οδηγός Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό , το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται   στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:
  • του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr),
  • του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
  • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
  • του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και
  • των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των Συνεταιριστικών Τραπεζών, Πανελλήνιας Τράπεζας και λοιπών Φορέων.
 • Σημεία Παραλαβής Προτάσεων
  Υπεύθυνος Παραλαβής Κατάστημα Διεύθυνση Τηλέφωνο
1 Καραμιχαλάκης Δημήτριος ΡΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Πλ. Ακαδημίας 85100 ΡΟΔΟΣ 22410 38600
2 Θαλασσινού Κυριακή ΚΩΣ γωνία Κοραή & Μητροπόλεως 85300 ΚΩΣ 22420 20280
3 Σαρούκος Σακελλάριος ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ελ. Βενιζέλου 46 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 22430 50901
4 Τσιραγάκης Λεόντιος ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Ηρακλειδών 1 85101 ΙΑΛΥΣΟΣ 22410 94350
5 Βενιζέλος Σωτήριος ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλατεία Αγίου Αντωνίου 85102 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 22440 29040
6 Φράγκος Βασίλειος ΚΑΡΠΑΘΟΥ Δημοκρατίας & Ακροπόλεως 85700 ΠΗΓΑΔΙΑ 22450 29040
7 Χατζηστεφανή Μαρία ΝΙΣΥΡΟΥ Μανδράκι Νίσυρος 85303 ΜΑΝΔΡΑΚΙ 22420 48900
8 Γεωργάκης Παντελής ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως 51 85100 ΡΟΔΟΣ 22410 80600
9 Κοκιαντώνης Στυλιανός ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ Σορωνή 85106 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 22410 98180
10 Γιακουμάκης Τσαμπίκος ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Λάρδος 85109 ΛΙΝΔΟΥ 22440 29240
11 Εμίρη Ισαβέλλα ΚΑΣΟΥ Φρύ 85800 ΚΑΣΟΥ 22450 42730
12 Ηλιοπούλου Δέσποινα ΤΗΛΟΥ Λιβάδια 85002 ΤΗΛΟΥ 22460 70704
13 Τσαγκάρης Ιωάννης ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ Δωδεκανήσου & Χάλκης 85302 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ 22420 91450
14 Τριομμάτης Φίλιππος ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ Πλατεία Ελευθερίας 85103 ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΣ 22410 52833
15 Καπνουδάκης Αντώνιος ΛΕΡΟΥ Πλατεία Αγίου Νικολάου 85300 ΛΕΡΟΣ 22470 22421
16 Καστή Παναγιώτα ΛΕΙΨΩΝ Λιμάνι 85001 ΛΕΙΨΟΙ 22470 41300
17 Τσακίρη Φωτεινή ΣΥΜΗΣ Αιγιαλός 85600 ΣΥΜΗ 22460 71332
18 Παπαγεωργίου Αγορίτσα ΚΑΛΥΘΙΩΝ Αλ. Διάκου 1 85105 ΚΑΛΥΘΙΕΣ 22410 86290
19 Αρφαράς Εμμανουήλ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Μιαούλη 21 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 210 4100066
20 Λογοθέτης Χριστόδουλος ΠΑΤΜΟΥ Σκάλα Πάτμου 85500 ΠΑΤΜΟΣ 22470 33370

Προϋπολογισμός - Προϋπολογισμός έργων - Ποσοστό Επιχορήγησης - Διάρκεια Υλοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή που θα περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 15.000,00 € έως 400.000,00 €.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων το ποσοστό ανέρχεται σε 45% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Το χρηματοδοτικό σχήμα έκαστου έργου αναλύεται ως εξής :

Ιδιωτική συμμετοχή 55% έως 60%

Δημόσια Χρηματοδότηση 40% έως 45%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα 3μηνης παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιχείρησης.

************************************************************************************

Τι Προσφέρει Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου από το 2003 έχει συμβάλει επιτυχημένα στην διαχείριση έργων για το Γ΄ ΚΠΣ ως τελικός δικαιούχος που αναλάμβανε την παραλαβή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους υποψήφιους-επενδυτές προσφέροντας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου από εξειδικευμένα στελέχη στα καταστήματα μας καθώς και ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ως "Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης", βρίσκεται δίπλα σας και σας στηρίζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με:

 • Παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων 
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμπλήρωση του επενδυτικού φακέλου
 • Πιστοποίηση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
 • Καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους επενδυτές

Επιπλέον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στηρίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παρέχει πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επενδυτικών σχεδίων προσφέροντας:

 • Δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου από το επενδυτικό σχέδιο δανείου 
 • Δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης
 • Δυνατότητα χορήγησης εγγυητικής επιστολής για προκαταβολή επιχορήγησης
 • Ανταγωνιστικά επιτόκια

************************************************************************************

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τους υπεύθυνους του προγράμματος:

 • Παντελής Γεωργάκης 22410-80550 (ώρες 12:00 - 15:00)
 • Ιωάννης 'Αμαλλος 22410-80543 (ώρες 09:00 - 15:00)
 • Ιωάννα Καρύδη 22410-80541 (ώρες 09:00 - 15:00)
 
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου