ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010ΕΣΠΑ 2007-2013

1. ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ NEO >>

2. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ NEO >>

3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ >> ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ NEO >> Λήξη προγράμματος

5. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ >> Λήξη προγράμματος

6. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010'' έως την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010.>> Λήξη προγράμματος

7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π.Ε.Π. >> Λήξη προγράμματος >> Λήξη προγράμματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ >> Λήξη προγράμματος

8. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π.Ε.Π. >> Λήξη προγράμματος


ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013
Κάθε 4-7 χρόνια προκηρύσσεται ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δηλαδή μία συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει μία σειρά μέτρων- δράσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας.
Για την περίοδο 2007-2013 ή διαφορετικά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Δ΄ ΚΠΣ έχει σχεδιαστεί μια πολιτική προσέγγισης, η φιλοσοφία της οποίας ενσωματώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείωντης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκεστο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχήςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότιη συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».
Προκειμένου, ωστόσο να είναι εφικτός ο εν λόγω στρατηγικός σχεδιασμόςγιατην περίοδο 2007-2013, κρίθηκε αναγκαία η υλοποίηση των δράσεων μέσω Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτωνκαι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εντάσσεται και το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα 2007-2013, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης) -Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα. Το ίδιοτο Υπουργείο θέτοντας ως στόχο την επιτάχυνση των εργασιών και την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας θέλησε να προβεί σε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, μέσωτης οποίας θα προέκυπτε συνεργασία με ένα και μόνο φορέα, σε αντίθεση με την περίοδο υλοποίησης του Γ' ΚΠΣ. Ο φορέας θα ήταν πανελλαδικής εμβέλειαςκαιθα αναλάμβανε να υλοποιήσει δράσεις που εντάσσονται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ),ο οποίος αποτελείται από τους 8 παρακάτω εταίρους

  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝ.ΔΙΑ)
  • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Ε.Δ.Ε.Π.)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΔΕΣΜ-ΟΣ)
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ.)
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)
  • ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. - ΑΝ.Ε.Μ.)

υπέβαλε υποψηφιότητα και ο φάκελος κατετέθη στις 01/12/2008, η δε σχετική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΦΕΠΑΕ υπογράφηκε στις 14 Απριλίου 2009.
Δεδομένης της απόφασης του ΕΦΕΠΑΕ να συνεργασθεί με πιστωτικό ίδρυμα πανελλαδικής εμβέλειας το οποίο θα αναλάβει το έργο της πληροφόρησης, διανομής έντυπου υλικού και παραλαβής των προτάσεων και λόγω φιλοσοφίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών, να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις του τόπου τους, οι 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες και η Πανελλήνια Τράπεζα προχώρησαν σε υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ.
Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε η συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ, η διάρκεια της οποίας οριοθετείται μέχρι το 2015. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα οι παραπάνω συμβαλλόμενες τράπεζες καλούνται να παρέχουν στον ΕΦΕΠΑΕ τα κάτωθι:

  • Παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών.
  • Διάθεση του συνόλου του Δικτύου καταστημάτων για ενημέρωση, πληροφόρησηκαι παραλαβή προτάσεων

Από την πλευρά του ΕΦΕΠΑΕ εκτιμάται συνολική παραλαβή 35.000 - 45.000 επενδυτικών προτάσεων, εκ των οποίων θα εγκρίνει 15.000 - 20.000 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που θα διαχειριστεί εκτιμάται στα 1,8 δισ.
Επιπλέον, τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα ενταχθούν στις δράσειςτου ΕΠΑΝ II είναι η μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο και υπηρεσίες και θα αφορά επιχειρήσεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.


Το εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών (e-services) σας "λύνει τα χέρια", παρέχοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις τραπεζικές σας συναλλαγές όλο το 24ώρο, εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σας.


ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Πιστωτικών καρτών
2241 0 80 565
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 - 18:00

ΓΡΑΜΜΗ 24x7
210 6244 864
για Δήλωση κλοπής ή
απώλειας κάρτας
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση