ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012


 • Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπόριο & Υπηρεσίων
 • Μετεγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα
 • Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ


 • ABOUT TRUST ONLINE

  Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις δεκατρείς περιφέρειες τις χώρας. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

  Δείτε με μια ματιά

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπόριο & Υπηρεσίων» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις  προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

  Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα του τομέα της μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης.
  • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ως βασική επιλογή για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας.
  • Η ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» των περιφερειών της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες.

   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση έργου:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
  • Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

  Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με μεγαλύτερο ποσοστό του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. Επίσης οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιαδήποτε μορφής).

  Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Θεματική ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
  • Θεματική ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας με προτεραιότητα σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

   Επιπλέον βασικές τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

  Υφιστάμενες επιχειρήσεις

  • Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ).
  • Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας.
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
  • Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια.
  • Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι).
  • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
  • Να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας, αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμο δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας).
  • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις (Παράρτημα V).
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
  • Να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
  • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Να υποβάλλουν έως μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

  Νέες – Υπό σύσταση επιχειρήσεις

  • Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ).
  • Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας.
  • Οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης.
  • Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
  • Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (Παράρτημα Ι).
  • Να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας, αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμο δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας).
  • Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
  • Να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις).
  • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
  • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
  • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. /υπό σύσταση επιχείρηση.

   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες:

  Α/ΑΚατηγορία ενέργειαςΜέγιστο επιλέξιμο ποσοστό ή ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου.
    ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. 60% 80% 60%
  2 Μηχανήματα - Εξοπλισμός 100% 100% 100%
  3 Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) 15.000 15.000 10.000
  4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 100% 100% 100%
  5 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας 20% 20% 20%
  6 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 6.000 € 6.000 € 6.000 €
  7 Λογισμικό 30.000 € 30.000 € 10.000 €
  8 Προβολή - Προώθηση 20.000 € 30.000 € 10.000 €
  9 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 10.000 € 10.000 € 10.000 €
  10 Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%) 40% 40% 40%

  Επισημάνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

  • Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 1998/2006 (Κανονισμό De Minimis), η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος.
  • Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 800/2008 (Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό), η ημερομηνία Ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

  1. Από 30.000 € έως 300.000 € για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
  2. Από 20.000 € έως 300.000 € για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός».
  3. Από 20.000 € έως 100.000 € για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».

   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, των επενδυτικών σχεδίων έχουν ως ακολούθως:

  Ενίσχυση (πλην των λειτουργικών δαπανών) με βάση τον Καν. (ΕΚ) 1998/2006

  ΠεριφέρειεςΠοσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
   Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
    % ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις % ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις % ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις % ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  Ν. Αιγαίο 40 50 60 50

  Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων με βάση το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008.

  ΠεριφέρειεςΠοσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών)
   Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
    % ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις % ενίσχυσης για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις % ιδιωτικής συμμετοχής για μεσαίες επιχειρήσεις % ιδιωτικής συμμετοχής για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  Όλες οι Περιφέρειες - 25 100 75

  Για την ιδιωτική συμμετοχή ο δυνητικός δικαιούχος έχει την δυνατότητα :

  • Να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή
  • Και δάνειο με παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής. Επιπλέον το δάνειο μπορεί να υποστηρίζεται με την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο-Υπηρεσίεςς». Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. <span class="bold">Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

   ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό , το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

  • του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr),
  • του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
  • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
  • του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και
  • των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των Συνεταιριστικών Τραπεζών, Πανελλήνιας Τράπεζας και λοιπών Φορέων.

   Τι Προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου από το 2003 έχει συμβάλει επιτυχημένα στην διαχείριση έργων για το Γ΄ ΚΠΣ ως τελικός δικαιούχος που αναλάμβανε την παραλαβή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους υποψήφιους - επενδυτές προσφέροντας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου από εξειδικευμένα στελέχη στα καταστήματα μας καθώς και ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ως "Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης", βρίσκεται δίπλα σας και σας στηρίζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με:

  • Παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμπλήρωση του επενδυτικού φακέλου.
  • Παραλαβή Φυσικού Φακέλου.

  Επιπλέον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στηρίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παρέχει πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επενδυτικών σχεδίων προσφέροντας:

  • Δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου από το επενδυτικό σχέδιο δανείου
  • Δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης
  • Δυνατότητα χορήγησης εγγυητικής επιστολής για προκαταβολή επιχορήγησης
  • Ανταγωνιστικά επιτόκια

   Οδηγός Προγράμματος και Παραρτήματα

   Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του προγράμματος:

  • Παντελής Γεωργάκης 22410-80550 (ώρες 12:00 - 15:00)
  • Ιωάννης Άμαλλος 22410-80543 (ώρες 09:00 - 15:00)
  • Ιωάννα Καρύδη 22410-80541 (ώρες 09:00 - 15:00)
  Εφεδρική λειτουργία e-banking
  σε περίπτωση μη λειτουργίας κεντρικού καναλιού e-banking

  Το εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών (e-services) σας "λύνει τα χέρια", παρέχοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις τραπεζικές σας συναλλαγές όλο το 24ώρο, εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σας.


  ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  Πιστωτικών καρτών
  2241 0 80 565
  Από Δευτέρα έως Παρασκευή
  08:00 - 18:00

  ΓΡΑΜΜΗ 24x7
  210 6244 684
  για Δήλωση κλοπής ή
  απώλειας κάρτας
   
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
  COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση