ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012


 • Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπόριο & Υπηρεσίων
 • Μετεγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα
 • Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ


 • ABOUT TRUST ONLINE

  Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει κεντρικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα.

  Δείτε με μια ματιά

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Ειδικοί στόχοι του προγράμματος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» είναι:

  • Αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων και του φυσικού κάλλους.
  • Ενίσχυση των υποδομών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηματικότητα.
  • Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Ενίσχυση δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας και εκσυγχρονισμός των υποδομών υποδοχής επιχειρήσεων.
  • Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε φορείς με υψηλό κόστος λειτουργίας.
  • Δημιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης.

   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

  • Υφιστάμενες Μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς πίνακες 1 και 2 του Οδηγού του Προγράμματος, με ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης πριν την 1.1.2009.

  Πιο συγκεκριμένα:

  • Ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τρία χρόνια λειτουργίας.
  • Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας,
  • Διαθέτουν αποδεδειγμένα τρεις ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
  • Έχουν ημερομηνία δραστηριότητας πριν την 1.1.2009.
  • Δεν είναι προβληματικές.
  • Θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000€ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000€ αθροιστικά κατά τα τελευταία οικονομικά έτη.
  • Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η μετεγκατάσταση τους στις περιοχές του Παραρτήματος Ω του Οδηγού του προγράμματος.

   ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ- Μέγιστα Όρια Δαπανών

  Α/ΑΕίδος ΕνεργειώνΑντιστοίχηση με Επιλέξιμες ΔαπάνεςΜέγιστο Όριο Δαπάνης στο Σύνολο του Προϋπολογισμού.
  1
  • Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων.
  • Αγορά και Επέκταση Εγκαταστάσεων.
  • Δημιουργία Δικτύων Παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
  • Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό 3% του Π/υ του επενδυτικού σχεδίου)
  • Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων/χώρων για την άρση των εμποδίων πρόσβασης των ΑμεΑ
  1,2,3,4,5Μέχρι 380.000€
  2Προμήθεια νέου εξοπλισμού6Μέχρι 380.000€
  3Ενέργειες Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων Αποσυναρμολόγηση – Μεταφορά – Εγκατάσταση παραγωγικού και μη εξοπλισμού, μεταφορά Α’ υλών, έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων καθώς και βοηθητικών υλών.7Από 1.500 έως 80.000€
  4Μελετητικές Ενέργειες Συμβούλων δεν μπορούν να ξεπερνούν το 5% του Π/υ του επενδυτικού σχεδίου.
  Επισημαίνεται ότι:
  • Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της μελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης μέχρι 8.000€.
  • Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση στη νέα θέση μέχρι 20.000€
  8-9Μέχρι 20.000€

  Επιλεξιμότητα Δαπανών
  Ως χρόνος επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, ήτοι 14.12.12.

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται συνολικά σε 10 εκατ. € Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 30.000 έως μέγιστο 400.000 με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.

   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

  Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Η διάρκεια υλοποίησης - ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται η 31.3.2015.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15.04.2013 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 31-05-2013. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

   ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό , το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

  • του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr),
  • του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
  • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
  • του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και
  • των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των Συνεταιριστικών Τραπεζών, Πανελλήνιας Τράπεζας και λοιπών Φορέων.

   Τι Προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου από το 2003 έχει συμβάλει επιτυχημένα στην διαχείριση έργων για το Γ΄ ΚΠΣ ως τελικός δικαιούχος που αναλάμβανε την παραλαβή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους υποψήφιους - επενδυτές προσφέροντας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου από εξειδικευμένα στελέχη στα καταστήματα μας καθώς και ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ως "Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης", βρίσκεται δίπλα σας και σας στηρίζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με:

  • Παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμπλήρωση του επενδυτικού φακέλου.
  • Παραλαβή Φυσικού Φακέλου.

  Επιπλέον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στηρίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παρέχει πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επενδυτικών σχεδίων προσφέροντας:

  • Δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου από το επενδυτικό σχέδιο δανείου
  • Δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης
  • Δυνατότητα χορήγησης εγγυητικής επιστολής για προκαταβολή επιχορήγησης
  • Ανταγωνιστικά επιτόκια

   Οδηγός Προγράμματος

   Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του προγράμματος:

  • Παντελής Γεωργάκης 22410-80550 (ώρες 12:00 - 15:00)
  • Ιωάννης Άμαλλος 22410-80543 (ώρες 09:00 - 15:00)
  • Ιωάννα Καρύδη 22410-80541 (ώρες 09:00 - 15:00)
  Εφεδρική λειτουργία e-banking
  σε περίπτωση μη λειτουργίας κεντρικού καναλιού e-banking

  Το εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών (e-services) σας "λύνει τα χέρια", παρέχοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις τραπεζικές σας συναλλαγές όλο το 24ώρο, εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σας.


  ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  Πιστωτικών καρτών
  2241 0 80 565
  Από Δευτέρα έως Παρασκευή
  08:00 - 18:00

  ΓΡΑΜΜΗ 24x7
  210 6244 684
  για Δήλωση κλοπής ή
  απώλειας κάρτας
   
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
  COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση