ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012


 • Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπόριο & Υπηρεσίων
 • Μετεγκατάσταση σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα
 • Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ


 • ABOUT TRUST ONLINE

  Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

  Δείτε με μια ματιά

   Περίληψη

  Το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ). Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητα τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.

  Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  • Η αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και η προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και τον προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
  • Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
  • Η ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών και δεσμών συνεργασίας Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.

   Επιλέξιμες επιχειρήσεις

  Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση έργου όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης κ.α. (περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό του Προγράμματος.)

   Επιλέξιμες ενέργειες

  Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες:

  Α/ΑΚατηγορία ενέργειας (Δαπάνης)Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου.
  1Μηχανολογικός & Εργαστηριακός εξοπλισμός – Ειδικές εγκαταστάσεις50%
  2Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών30%
  3Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας70%
  4Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους60%
  5Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης30% και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ
  6Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατέντων, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς ιδιοκτησίας.50%
  7Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων20%
  8Λοιπές δαπάνες (για ΜΜΕ μόνο)10%

  Επισημάνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης του παρόντος προγράμματος.

   Προϋπολογισμός

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ» ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από € 20.000,00 έως € 200.000,00, ή € 100.000 για συγκεκριμένους κλάδους.

   Ποσοστό επιχορήγησης

  Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και έχουν ως εξής:

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  Των κλάδων Μεταποίησης, Επιλέξιμων Υπηρεσιών, ΚατασκευώνΤων επιλεγμένων κλάδων του ΕμπορίουΣυνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, επιλέξιμων Υπηρεσιών (τουλάχιστον τρεις)Συνεργασίες με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των κλάδων του Εμπορίου ή με Μεγάλες Επιχειρήσεις. Δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων Μεταποίησης, κατασκευών, Επιλέξιμων Υπηρεσιών μαζί με:
  • Είτε μια (1) μικρομεσαία επιλέξιμου κλάδου του Εμπορίου
  • Είτε μια (1) επιλέξιμου κλάδου Μεγάλη επιχείρηση
  Πολύ μικρή και μεσαία (<250 άτομα)45%35%55%55%
  Μεγάλη (≥250 άτομα)30%--45%

  Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

   Διάρκεια υλοποίησης

  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα 3μηνης παράτασης κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιχείρησης.

   Υποβολή προτάσεων

  Οι προτάσεις υποβάλλονται με το «Έντυπο Υποβολής» (βλέπε Παράρτημα XIV), το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 14:00 μμ ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος. Οι προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.

   Χρήσιμες πληροφορίες

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό, το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

  • του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr),
  • του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
  • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
  • του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και
  • των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των Συνεταιριστικών Τραπεζών, Πανελλήνιας Τράπεζας και λοιπών Φορέων.

   Τι Προσφέρει Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου από το 2003 έχει συμβάλει επιτυχημένα στην διαχείριση έργων για το Γ΄ ΚΠΣ ως τελικός δικαιούχος που αναλάμβανε την παραλαβή, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προτάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχορηγήσεων και μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους υποψήφιους - επενδυτές προσφέροντας εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου από εξειδικευμένα στελέχη στα καταστήματα μας καθώς και ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.

  Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ως "Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης", βρίσκεται δίπλα σας και σας στηρίζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας με:

  • Παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συμπλήρωση του επενδυτικού φακέλου.
  • Παραλαβή Φυσικού Φακέλου.

  Επιπλέον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στηρίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παρέχει πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επενδυτικών σχεδίων προσφέροντας:

  • Δυνατότητα χορήγησης του προβλεπόμενου από το επενδυτικό σχέδιο δανείου
  • Δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης
  • Δυνατότητα χορήγησης εγγυητικής επιστολής για προκαταβολή επιχορήγησης
  • Ανταγωνιστικά επιτόκια

   Οδηγός Προγράμματος

   Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του προγράμματος:

  • Παντελής Γεωργάκης 22410-80550 (ώρες 12:00 - 15:00)
  • Ιωάννης Άμαλλος 22410-80543 (ώρες 09:00 - 15:00)
  • Ιωάννα Καρύδη 22410-80541 (ώρες 09:00 - 15:00)
  Εφεδρική λειτουργία e-banking
  σε περίπτωση μη λειτουργίας κεντρικού καναλιού e-banking

  Το εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών (e-services) σας "λύνει τα χέρια", παρέχοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις τραπεζικές σας συναλλαγές όλο το 24ώρο, εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σας.


  ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  Πιστωτικών καρτών
  2241 0 80 565
  Από Δευτέρα έως Παρασκευή
  08:00 - 18:00

  ΓΡΑΜΜΗ 24x7
  210 6244 684
  για Δήλωση κλοπής ή
  απώλειας κάρτας
   
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
  COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση