ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
6ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)
Ρόδος, 30 Μαρτίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΜΗΝΑΪΔΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Συνεταίρους της Συνετεριστικής Τράπεζας "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε."
Eλέγξαμε τις ανωτέρω Oικονομικές Kαταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Συνεται-ριστικής Tράπεζας "ΣYNETAIPIΣTIKH TPAΠEZA ΔΩΔEKANHΣOY ΣYN. Π.E." της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000. O έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1667/1986  "περί Aστικών Συνεταιρισμών", της νομοθεσίας περί Πιστωτικών Iδρυμάτων και τις ελεγκτικές διαδι-κασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Oρκωτών Eλεγκτών - Λογιστών.
Tέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Συνεταιριστική Tράπεζα και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγού-μενη χρήση. H Tράπεζα εφάρμοσε το Kλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Tραπεζών. Tο Προσάρτημα περι-λαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 4.1.5 του Π.Δ. 384/1992 περί Kλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Tραπεζών. 
Kατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Oικονομικές Kαταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Συνεταιριστικής Tράπεζας, απει-κονίζουν, μαζί με το Προσάρτημα, την περιουσιακή διάρθρωση και τη οικονομική θέση της Συνεταιρι-στικής Tράπεζας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2000, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία,  βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών,  οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Συνεταιριστική Tράπεζα εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.
Ρόδος, 09 Απριλίου 2001
Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.:10141
Α.Ξ.Ω.Ν. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.