ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Κλειόμενης χρήσεως 2000 Προηγούμενης χρήσεως 1999
1. Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 832.652.106 1.653.263.114
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 4.462.173.551 3.355.510.319
α. Οψεως 1.987.217.230 1.941.548.190
β. Λοιπές απαιτήσεις 2.474.956.321 1.413.962.129
4. Απαιτήσεις κατά πελατών 12.996.367.224 9.230.796.014
Μείον: Προβλέψεις 280.814.578 12.715.552.646 175.914.326 9.054.881.688
6. Μετοχές & άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 252.059.462 360.910.201
7. Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις 800.000.000 -------
9. Αϋλα πάγια στοιχεία 45.462.631 28.589.522
γ) Λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία 56.574.396 30.427.781
- Μείον: Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων 11.111.765 1.838.259
10. Ενσώματα πάγια στοιχεία 482.879.287 299.925.178
α. Γήπεδα - Οικόπεδα 179.647.125 167.792.500
β. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 142.555.242 85.096.867
- Μείον: Αποσβέσεις κτιρίων - εγκατ. κτιρίων 54.573.490 87.981.752 35.691.661 49.405.206
γ. Επιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός 300.733.047 213.629.106
- Μείον Αποσβέσεις επίπλων, ηλεκτρονικού &
λοιπού εξοπλισμού 188.843.347 111.889.700 139.937.340 73.691.766
δ. Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 17.233.946 12.621.170
- Μείον Αποσβέσεις λοιπών ενσώματων παγίων 5.889.508 111.344.438 3.585.464 9.035.706
ε. Ακινητοπ. υπό κατασκευή και προκαταβολές 92.016.272 -------
11. Οφειλόμενο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 318.271.000 87.673.000
α. Μη ληξιπρόθεσμο 239.213.500 86.905.000
β. Δόσεις συνεταιρ. κεφαλαίου σε καθυστέρηση 79.057.500 768.000
13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 202.654.409 69.718.012
14. Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 32.235.123 29.869.829
   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     20.143.940.215     14.940.340.863