ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κλειόμενης χρήσ. 2000 Προηγούμενης χρήσ. 1999
2. Υποχρεώσεις προς πελάτες 14.453.499.797 10.334.069.082
α. Καταθέσεις
4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού 560.203.880 208.012.807
5. Προεισπραγμένα έσοδα
και πληρωμένα έξοδα 90.608.503 90.451.587
6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΒΑΡΗ
α. Προβλέψεις για συντάξεις προσω-
πικού και παρόμοιες υποχρεώσεις 9.600.000 7.500.000
8. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο
(76.080 μερίδες των 50.000 δρχ.) 3.804.000.000 3.315.700.000
- Καταβλημένο 3.552.450.000 3.231.900.000
- Οφειλόμενο  251.550.000 83.800.000
9. Διαφορά από έκδοση
μερίδων υπέρ το άρτιο
- Καταβλημένη 239.719.000 138.080.000
- Οφειλόμενη 66.721.000 66.721.000 306.440.000 3.873.000 141.953.000
9α. Δικαιώματα εγγραφής νέων
συνεταίρων 129.820.500 106.660.500
10. Αποθεματικά 767.864.830 735.993.887
11. Διαφορές αναπροσαρμογής 8.389.625 -------
12. Αποτελέσματα εις νέο 13.513.080 -------
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   20.143.940.215   14.940.340.863