ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)
Κλειόμενης χρήσ. 2000 Προηγούμενης χρής. 1999
1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 1.046.249.587 861.562.195
-Λοιποίτόκοικαιεξομοιούμενα έσοδα 1.933.094.003 1.724.205.909
Μείον:
2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 886.844.416 862.643.714
Πλέον:
3. Εσοδα από τίτλους 102.525.449 273.608.952
4. Εσοδα προμηθειών 76.583.331 50.503.143
1.225.358.367 1.185.674.290
Μείον:
5. Εξοδα προμηθειών 4.846.534 5.733.894
1.220.511.833 1.179.940.396
Πλέον:
6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 34.796.233 25.966.437
ΠΛΕΟΝ: 1.255.308.066 1.205.906.833
7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 19.280.197 5.102.536
1.274.588.263 1.211.009.396
Μείον:
8. Γενικά έξοδα διοικήσεως 516.021.230 433.525.734
α. Δαπάνες προσωπικού 295.456.064 219.852.709
- ΜισΘοί & ημερομίσθια  229.694.253 172.022.970
- Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις 64.383.620 46.789.400
- Λοιπές επιβαρύνσης  1.378.191 1.040.339
β. Αλλα έξοδα διοικήσεως 220.565.166   213.673.025  
758.567.033 777.483.635
Μείον:
9. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 80.403.791 65.652.149
10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 1.249.493 5.003.548
11 +12 Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων
και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 254.797.396 336.450.680 83.850.000 154.505.697
Πλέον: 422.116.353 622.977.938
15. Εκτακτα έσοδα 1.159.902 310.933
16. Εκτακτα έξοδα 257.956 901.946 71.400 239.533
18. Καθαρά κέρδη χρήσεως (προ φόρων εισοδήματος)     423.018.299     623.217.471