ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κλειόμενης προηγούμενης
  χρήσ. 2000 χρήσ. 1999
Καθαρά Κέρδη Χρήσεως 423.018.299 623.217.471
Πλέον:
Διάθεση αφορολ. αποθεμ. από πώληση χρεωγράφων
Χ.Α.Α. προς κάλυψη ζημιών από αποτίμηση μετοχών
εισηγμένων στο Χ.Α.Α. 104.347.104 -------
Σύνολο 527.365.403 623.217.471
Μείον:
1. Φόρος εισοδήματος 208.616.676 88.921.031
Κέρδη προς διάθεση 318.748.727 534.296.440
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό 42.301.830 62.321.747
2. Πρώτο μέρισμα 156.327.600 -------
4. Αποθεματικά καταστατικού 21.150.915 62.321.748
6. Αφορολόγητα αποθεματικά 72.765.302 397.151.945
7α. Διανομή κερδών στο προσωπικό 12.690.000 12.501.000
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 13.518.080 -------
  318.748.727 534.296.440