ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η εικόνα του Ισολογισμού της Τράπεζας στις 31/12/00 είχε την ακόλουθη μορφή:
1. Τα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία της Τράπεζας ανήλθαν σε 482,879,287 δρχ., έναντι 299,925,178 δρχ. το 1999. Η παρατηρούμενη αύξηση του 61% οφείλεται κυρίως στην αγορά του ακινήτου Ιαλυσού, στα έργα του νέου Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας στην Ρόδο και στην βελτίωση του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Τράπεζας.             Αναλυτικότερα, ο Λογαριασμός των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Τράπεζας έκλεισε στα 87,981,752 δρχ. Ο Μηχανολογικός Εξοπλισμός της ήταν 9,493,638 δρχ, ενώ τα Μέσα Μεταφοράς ήταν μόλις 1,850,800 δρχ. Ο Λογαριασμός Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού έκλεισε στα 111,889,700 δρχ., ενώ οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις που οφείλονται κυρίως σε Εγγυήσεις ήταν 3,553,779 δρχ. Τέλος τα Έργα υπό Κατασκευή έφθασαν το έτος 2000 τα 92,016,272 δρχ. και αφορούσαν το Κατάστημα της Οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
2. Τα Άϋλα Πάγια Στοιχεία της Τράπεζας εμφάνισαν υπόλοιπο της τάξης των 45,462,631 δρχ. έναντι 28,589,522 δρχ. το 1999 και αφορούσαν τις δαπάνες κτήσεως των ακινήτων της Τράπεζας (Φόρος Μεταβίβασης, Συμβολαιογραφικές Δαπάνες, κ.ο.κ.)
3. Οι Συμμετοχές του Πιστωτικού Ιδρύματος παρουσίασαν για πρώτη φορά υπόλοιπο της τάξης των 800,000,000 δρχ., το οποίο αναφέρεται στην αρχική συμμετοχή του στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
4. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Τράπεζας εμφάνισαν υπόλοιπο στις 31/12/00, 832,652,106 δρχ. και ήταν μειωμένα κατά 49,7% σε σχέση με το 1999. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην ελαχιστοποίηση των Υποχρεωτικών Δεσμεύσεων στην Τράπεζα Ελλάδος, που ισχύει από τον Ιούλιο του 2000.
5. Ο Λογαριασμός Διαθεσίμων της Τράπεζας στα υπόλοιπα Πιστωτικά Ιδρύματα, εμφάνισε το 2000 αύξηση 32,9% κλείνοντας στα 4,462,173,551 δρχ. έναντι 3,355,510,319 δρχ. το 1999. Η σημαντική αυτή μεταβολή οφείλεται στους εξαιρετικούς ρυθμούς αύξησης των καταθέσεων και των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας.
6. Οι Χορηγήσεις της Τράπεζας, σε αντιστοιχία με τους περιοδικούς περιορισμούς Πιστωτικής Επέκτασης, και τις νέες συνθήκες αγοράς έκλεισαν το 2000 στα 12,996,367,224 δρχ, έναντι 9.230.796.014 δρχ. το 1999, παρουσιάζοντας ετήσια μεγέθυνση κατά 40,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το υπόλοιπο των Χορηγήσεων, ποσό 523 εκ. δρχ. αφορά σε καθυστερημένες οφειλές για τις οποίες έχουν σχηματισθεί προβλέψεις ύψους 281 εκ. δρχ.
7. Το Χαρτοφυλάκιο των Χρεογράφων της Τράπεζας στις 31/12/2000 παρουσίασε υπόλοιπο 252,059,462 δρχ. όταν το 1999 είχε υπόλοιπο 360,910,201 δρχ. Η κατά 30,2% μείωση της αξίας του οφείλεται κυρίως σε ζημίες αποτίμησης μετοχών του ΧΑΑ, που προήλθαν από την παρατεταμένη κρίση της Χρηματιστηριακής αγοράς το έτος 2000.
8. Το Οφειλόμενο Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 318.271.000 δρχ. στα τέλη του 2000, έναντι 87.673.000 δρχ. το 1999. Το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου αφορά σε μη ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο και σχετίζεται κυρίως με τις εγγραφές μελών και μερίδων στα τέλη του έτους, οι οποίες καλύφθηκαν, σύμφωνα με το Καταστατικό, με αξιόγραφα εισπρακτέα.
9. Τα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού έκλεισαν σε 202.654.409 δρχ. το 2000, έναντι 69.718.012 δρχ. στα τέλη του 1999. Η διαφορά οφείλεται σε περιοδική αύξηση των επί εκκαθάριση αξιογράφων.
10. Τέλος ο Λογαριασμός των Προπληρωμένων Εξόδων-Εσόδων Εισπρακτέων παρέμεινε σε σταθερά με το 1999 επίπεδα, κλείνοντας στα 32.235.123 δρχ., εκ των οποίων 24εκ δρχ. περίπου αφορούσαν σε δεδουλευμένους τόκους τοκοχρεολυτικών δανείων και τα υπόλοιπα σε προπληρωμένες δαπάνες.

Το Παθητικό της Τράπεζας παρουσίασε στις 31/12/00 την παρακάτω εικόνα:
1. Το υπόλοιπο Καταθέσεων του Πιστωτικού Ιδρύματος έφθασε το 2000 τα 14.453.499.797 δρχ. εμφανίζοντας σε σχέση με το 1999 μεγέθυνση κατά 40%, όταν είχε κλείσει στα 10.334.069.082 δρχ. Η ακριβής σύνθεση των Καταθετικών Λογαριασμών της Τράπεζας είχε την ακόλουθη εικόνα.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

1.317.370.266
61.319.414
6.808.782.074
7.004.973.979

2. Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ακολούθησε σταθερά αυξητική πορεία και το έτος 2000 κλείνοντας στα 3.804.000.000 δρχ, έναντι 3.315.700.000 δρχ. το 1999, πραγματοποιώντας δηλαδή αύξηση κατά 14,7%.
3. Μετά την εγγραφή 1.321 νέων μελών το 2000 είχαμε δικαιολογημένη αύξηση του Ειδικού Αποθεματικού Δικαιωμάτων Εγγραφής κατά 21,6%, το οποίο τελικά έκλεισε στα 129.820.500 δρχ.
4. Τα υπόλοιπα Αποθεματικά της της Τράπεζας προσέγγισαν τα 1.096.192.535 δρχ. στις 31/12/00, έναντι μόλις 873.946.887 στα τέλη του 1999. Η ουσιαστική αύξηση του 25,4% οφείλεται κυρίως στην εγγραφή νέων μελών και την αποθεματοποίηση του 35% κερδών της χρήσης 2000.
5.
Ο Λογαριασμός των Προβλέψεων του Πιστωτικού Ιδρύματος έκλεισε το 2000 στα 290.414.578 δρχ, έναντι 183.414.326 δρχ το 1999. Η κατά 58,4% θετική μεταβολή τους οφείλεται στην συντριπτική της πλειοψηφία στον σχηματισμό προβλέψεως για επισφαλείς χορηγήσεις.
6. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας με την συμπλήρωση του 2000 προσέγγισε τα 5.030.028.035 δρχ. σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 1999 κατά 16,9% όταν είχαν διαμορφωθεί αντίστοιχα στα 4.300.307.387 δρχ.
7. Τα Λοιπά Στοιχεία Παθητικού εμφάνισαν σημαντική αύξηση το 2000 κατά 69,2%, κλείνοντας στα 560.203.880 δρχ. Η παρατηρούμενη αύξηση οφείλεται στην μεγέθυνση του πληρωτέου φόρου εισοδήματος και των μερισμάτων πληρωτέων, σε σχέση πάντα με τα υπόλοιπα έτους 1999.
8. Τέλος, ο Λογαριασμός Προεισπραγμένων Εσόδων-Πληρωμένων Εξόδων εμφάνισε αξιοσημείωτη σταθερότητα το 2000 (+0,1%) κλείνοντας στα 90.608.503 δρχ. που αφορούσαν κυρίως δεδουλευμένους τόκους καταθέσεων πελατείας.
Το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού της Τράπεζας έκλεισε στα 20.143.940.215 δρχ. το 2000, εμφανίζοντας μεγέθυνση της τάξης του 34,8% σε σχέση με το 1999, δείγμα της έντονης ανάπτυξης των εργασιών και της περιουσιακής θέσης της Τράπεζας. Τέλος οι Λογαριασμοί Τάξεως του Ισολογισμού που αφορούν κυρίως ενεχυριασμένα αξιόγραφα πελατείας, προσέγγισαν το 2000 τα 3.710.517.167 δρχ. παρουσιάζοντας συγκρινόμενα με το 1999 αύξηση κατά 16,3%, η οποία είναι σε ρυθμό χαμηλότερη από την αντίστοιχη βελτίωση των Χορηγήσεων.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης της Τράπεζας εμφάνισε το 2000 σύνολο εσόδων 2.166.279.213 δρχ. Το 1999 τα έσοδα της Τράπεζας ήταν 2.079.386.976 δρχ., παρουσιάσθηκε δηλαδή αύξηση κατά 4,1% που θεωρείται αναμενόμενη μετά την μεγάλη συρρίκνωση των επιτοκίων που παρουσιάστηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2000 και την έλλειψη επαρκών εσόδων από την Κεφαλαιαγορά. Αναλυτικότερα τα έσοδα της Τράπεζας προήλθαν από τις παρακάτω πηγές:

ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 1999
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΤΟΚΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

1.533.085.263
400.008.740
76.583.331
19.280.197
34.796.233
102.525.449

+12,5%
+42,6%
+51,6%
+277,8%
+34%
-62,6%

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 76,8% των εσόδων της Τράπεζας προήλθε από αμιγείς Τραπεζικές Εργασίες , το 18,4% ήταν απόρροια τοποθετήσεων στην χρηματαγορά και το υπόλοιπο 4,8% αποδόθηκε από επενδύσεις στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί η σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες, συνάλλαγμα και παρεπόμενες εργασίες, καθώς και η σταθερή πορεία των εσόδων από τόκους χορηγήσεων, παρά το γεγονός της σημαντικής μείωσης των επιτοκίων.
Το σύνολο των δαπανών της Τράπεζας διαμορφώθηκε το 2000 στο 1.744.162.860 δρχ., έναντι 1.456.409.309 δρχ. το 1999. Εμφανίσθηκε δηλαδή αύξηση εξόδων κατά 19,7%, η οποία κατανεμήθηκε ως εξής:

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
295.456.064
19.835.818
55.233.332
39.679.309
107.066.200
891.690.950
80.403.791
107.000.252
147.797.144
+34,7%
-2,5%
+3,6%
-4,1%
+3,2%
+2,6%
+22,4%
+27,6%

Η αύξηση των δαπανών της Τράπεζας είναι πολύ χαμηλότερη της μεγέθυνσης των εργασιών και της δραστηριότητάς της. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στην συγκράτηση των τόκων καταθέσεων, λόγω μείωσης των επιτοκίων και αφετέρου στην συνετή διαχειριστική πολιτική που ασκεί η Τράπεζα, με αποτέλεσμα βασικές κατηγορίες δαπανών να μείνουν σε στάσιμα επίπεδα.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα μεγέθη της Τράπεζας εξαιρουμένων των Χρηματιστηριακών αποδόσεων, ήταν απόλυτα συνεπή με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της, άλλο ένα δείγμα της προγραμματισμένης ανάπτυξης και διαχείρισης του Πιστωτικού Ιδρύματος.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Η εικόνα των Αριθμοδεικτών της Τράπεζας το 2000 είναι σε ευθεία αναλογία με την εικόνα των μεγεθών και της κερδοφορίας της. Όλοι οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητάς βρίσκονται σε ικανοποιητικότατα επίπεδα παρότι είναι ελαφρά μειωμένοι σε σχέση με το 1999, λόγω της αύξησης των εργασιών της Τράπεζας. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι σε κατώτερα επίπεδα σε σχέση με το 1999 και αυτό οφείλεται στην συρρίκνωση των καθαρών κερδών του Πιστωτικού Ιδρύματος. Αντίθετα, οι δείκτες διαχειριστικής πολιτικής της Τράπεζας παρουσίασαν ελαφρές μεταβολές κυμαινόμενες πάντα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε κάθε εργαζόμενο της Τράπεζας αντιστοιχούν περισσότερα από 260 εκ. δρχ. καταθέσεων και χορηγήσεων και ότι κάθε υπάλληλός της παράγει κατά μέσο όρο κέρδη 8,5 εκ. δρχ.

A/A Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού 97.2% 45.3% 32% 21,3% 28,8% 24,9%
2 Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια 34.8 φορές 0.83 φορές 0.46 φορές 0,27 φορές 0,40 φορές 0,33 φορές
3 Διαθέσιμο Ενεργητικό / Άμεσες Υποχρεώσεις 26 φορές 0.47 φορές 0.35 φορές 0,37 φορές 0,47 φορές 0,37 φορές
4 Γενική Ρευστότητα (Διαθ. + Κυκλ. Ενεργ./ Υποχρ.) 34 φορές 1.78 φορές 1.43 φορές 1,25 φορές 1,38 φορές 1,21 φορές
5 Χορηγήσεις / Καταθέσεις - 1.51 φορές 1.21 φορές 0,94 φορές 0,89 φορές 0,90 φορές

 

A/A Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 Συνολική Απόδοση Κεφαλαίων (Κέρδη / Συν. Παθητ.) 7.55% 3.0% 3.51% 2,67% 4,17% 2 %
2 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Καθ. Κέρδη / Ιδ. Κεφαλ.) 7.76% 6.70% 11.23% 12,58% 14,49% 8,4%
3 Αποδοτ. Ονομαστ. Αξία Μερίδας (Μέρισμα / Ονομ. Αξία) --- 5% 6.2% 6,8% - 4,8%
4 Πραγματική Απόδοση Μερίδας (Μέρ. + υπεραξία / Αξία μερίδας) --- 9.1% 11.48% 10,5% 4,69% 11%
5 Μέση Αποδοτικότητα Χορηγήσεων (Τόκοι + Προμ. Χορηγ./Χορηγήσεις) --- 18.3% 18.2% 18,4% 15,33% 12,2%

 

A/A Γ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 Αναλογία Λειτ. Δαπανών επί Απασχ. Κεφαλαίου 5.83% 4.52% 3.68% 3,18% 3,38% 3,40%
2 Βαθμός κάλυψης εξόδων εκμετάλλευσης 2,3 φορές 1,68 φορές 1,41 φορές 1,30 φορές 1,43 φορές 1,24 φορές
3 Χορηγήσεις ανά εργαζόμενο 27,2 εκ. δρχ. 179.5 εκ. δρχ. 275.7 εκ. δρχ. 256,6 εκ. δρχ. 230,8 εκ. δρχ. 260 εκ. δρχ.
4 Καταθέσεις ανά εργαζόμενο -- 118.8 εκ. δρχ. 228.1 εκ. δρχ. 273,2 εκ. δρχ. 258,3 εκ. δρχ. 289,1 εκ. δρχ.
5 Κέρδη ανά εργαζόμενο 10,2 εκ. δρχ. 7.5 εκ. δρχ. 12.9 εκ. δρχ. 9,8 εκ. δρχ. 15,6 εκ. δρχ. 8,5 εκ. δρχ.
6 Κόστος προσωπικού ανά εργαζόμενο -- 4.3 εκ. δρχ. 5.4 εκ. δρχ. 5 εκ. δρχ. 5,5 εκ. δρχ. 5,9 εκ. δρχ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Αναλογ. Λειτ. Δαπ. επί Απασχολ. Κεφαλαίου = Αμοιβές Προσωπ. + Γενικά Έξοδα + Αποσβέσεις
                                                                                                 Σύνολο Ενεργητικού
 

2) Βαθμός Κάλυψης Εξόδων Εκμετάλλευσης = Έσοδα Εκμετάλλευσης
                                                                    Έξοδα Εκμετάλλευσης