Αρχική Σελίδα
 

26/10/2010
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
Τροποποίηση του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
-aaa
H ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΦΕΠΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
το οποίο παρατείνεται και τροποποιείται ακολούθως:

1. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 200 εκατ. € (Δημοσία Δαπάνη). Ποσό το οποίο αναλύεται σε: (ι) υφιστάμενες επιχειρήσεις 180 εκατ. € (140 εκατ. € για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 40 εκατ. € για μεσαίες επιχειρήσεις) και (ιι) νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις 20 εκατ. €

2. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση:

-Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές

-Νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές

3. Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30 έως 400 χιλ. € (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 100 έως 800 χιλ. € (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ) για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

4. Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης αυξάνεται στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μέχρι του ορίου 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29.7.10 μέχρι τις 20.12.10 και ώρα 14:00.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

Σημειώνεται ότι, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ παρέχοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με φιλικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων επενδυτών.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο {Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής}.

 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services