Αρχική Σελίδα
 

28/07/2009
Αποστολή με Email  Eκτύπωση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009
-aaa
Σύμφωνα με το ισοζύγιο της 30/6/2009, τις δουλευμένες δαπάνες και τα έσοδα του Πιστωτικού Ιδρύματος, η Τράπεζα το Α΄εξάμηνο του 2009 παρουσίασε καθαρά κέρδη 1.248.068,68 € , έναντι ποσού 1.226.697,51 € το αντίστοιχο διάστημα του 2008, εμφανίζοντας αύξηση κατα 1,7%. Τα κέρδη που υλοποιήθηκαν, είναι απόλυτα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Τράπεζας.

Οι συνημμένοι πίνακες παρουσιάζουν αναλυτικά τα μεγέθη και τις μεταβολές Εσόδων και Εξόδων για το Α΄εξάμηνο του 2009. Πρέπει να σημειωθεί οτι για την συγκεκριμένη περίοδο το ecart της Τράπεζας κυμάνθηκε στο 4,5%, ενώ ο λόγος Χορηγήσεων προς Καταθέσεις του Πιστωτικού Ιδρύματος, ειδικά την περίοδο Μαρτίου - Ιουνίου συρρικνώθηκε σημαντικά φθάνοντας την τιμή 0,84. Οι δύο αυτές εξελίξεις επέδρασαν αντίρροπα στην κερδοφορία της Τράπεζας.

Τα έσοδα απο τόκους χορηγήσεων αυξήθηκαν κατα 25%, λόγω αύξησης του μεγέθους Χορηγήσεων, αλλά κυρίως του μέσου επιτοκίου αυτών. Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση απο έσοδα τοποθετήσεων (+108,6%), λόγω υψηλής ρευστότητας και εσόδων απο χρεόγραφα (+17,1%). Ουσιαστικά επίσης βελτιώθηκαν και τα έσοδα από προμήθειες και παρεπόμενα έσοδα της Τράπεζας (+55%).

Από άποψη δαπανών η μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στους τόκους Καταθέσεων που αυξήθηκαν 28,9%, τόσο λόγω αύξησης του υπολοίπου καταθέσεων, όσο και απο την αύξηση του μέσου επιτοκίου αυτών κατα 0,5% τουλάχιστον. Ελεγχόμενη ήταν η αύξηση των Προβλέψεων (+12,6%), που δικαιολογείται απο την άνοδο των υπολοίπων Χορηγήσεων. Το μισθοδοτικό κόστος αυξήθηκε κατα 26,8% αποτέλεσμα της εφαρμογής του μισθολογίου της ΟΤΟΕ και οι φόροι & τέλη 30,8% λόγω φόρου αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, ΕΤΑΚ και ΦΣΚ. Η άνοδος των λοιπών δαπανών κυμάνθηκε στα επίπεδα του 10% περίπου.

Σημειώνεται τέλος, οτι τα Κέρδη προ Αποσβέσεων και Προβλέψεων της Τράπεζας για το Α΄εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 2.867.208,23 €, βελτιούμενα κατά 8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008.


Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου NOISIS Internet Services