ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010Τα μεγέθη δραστηριότητας της Τράπεζας εμφάνισαν και το έτος 2010 ικανοποιητικούς ρυθμούς εξέλιξης, δείγμα της προόδου και της διαρκούς ανοδικής πορείας του Πιστωτικού Ιδρύματος.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ακολουθώντας την πάγια πολιτική της για συντηρητική και ελεγχόμενη ανάπτυξη, είχε άλλη μια επιτυχημένη χρονιά από άποψης μεγεθών και κερδοφορίας, παρότι δέχθηκε τις καταλυτικές συνέπειες της επιβάρυνσης όλων των εγχώριων οικονομικών δεικτών δραστηριότητας. Αντιμετώπισε με επιτυχία την κρίση ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος χωρίς να καταφύγει στο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ρευστότητας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων», ρύθμισε μεγάλο μέρος των προβληματικών δανειακών της χαρτοφυλακίων και έδωσε σημαντικές βοήθειες και λύσεις στις Δωδεκανησιακές επιχειρήσεις, καταφέρνοντας παράλληλα να διατηρήσει την κερδοφορία και την αποδοτικότητα της. Η σταθερή πορεία της Τράπεζας επιβεβαιώνεται από την εξέλιξη των βασικών δεικτών δραστηριότητάς της. Ειδικότερα:

  • Το Ενεργητικό της Τράπεζας προσέγγισε στις 31/12/2010 τα 311,4 εκ. Ευρώ, έναντι 350,2 εκ. Ευρώ το 2009. Παρουσίασε συρρίκνωση κατά 11%, αποτέλεσμα της περιοριστικής πολιτικής επέκτασης που ακολούθησε, αλλά και των δυσκολιών ρευστότητας της αγοράς.
  • Οι Χορηγήσεις της αυξήθηκαν το 2010 κατά 4,8% φθάνοντας τα 270 εκατ. Ευρώ, παρά τον περιορισμό της Πιστωτικής Επέκτασης σε ολόκληρο τον Τραπεζικό κλάδο.
  • Οι Καταθέσεις της Τράπεζας υπερέβησαν τα 267,76εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,1% σε σχέση με το 2009.
  • Τα μέλη της Τράπεζας έφθασαν το 2010 τα 21.393, δείγμα της διαρκούς εμπιστοσύνης που απολαμβάνει το Πιστωτικό Ίδρυμα από τους Δωδεκανησίους.
  • Τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας σταθεροποιήθηκαν τα 38,6 εκατ. Ευρώ.
  • Τα Καθαρά προ φόρων κέρδη υπερέβησαν το 2010 το 1,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 2 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο έτος. Η αναμενόμενη κάμψη προήλθε από πρόσθετες προαιρετικές προβλέψεις και από τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν για το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Τράπεζας.
  • Η Καθαρή απόδοση της συνεταιριστικής μερίδας ήταν 2,6%, σταθερά υψηλότερη από την μέση καθαρή απόδοση της Ελληνικής Χρηματαγοράς.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ διανύοντας το 16ο έτος λειτουργίας της και έχοντας παγιωθεί στις συνειδήσεις των Δωδεκανησίων ως εργαλείο, τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και μόχλευσης των τοπικών παραγωγικών πόρων, συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης της και προαγωγής της Δωδεκανησιακής οικονομίας.

Παρά τον περιορισμό της πιστωτικής επέκτασης στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ εμφάνισε αύξηση του υπολοίπου των Χορηγήσεων της, δείγμα της συμπαράστασης που επιδεικνύει στις τοπικές επιχειρήσεις, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Το 2010 το σύνολο των Χορηγήσεων του Πιστωτικού Ιδρύματος προσέγγισε τα 270 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μεγέθυνση κατά 4,8% σε σχέση με το 2009, όταν το αντίστοιχο υπόλοιπο ήταν 257,6 εκ. Ευρώ.

Ειδικότερα χρηματοδοτήθηκαν 5.481 επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των Χορηγήσεων αφορούσε στην επιχειρηματική κοινότητα που απορρόφησε το 73,3% του χαρτοφυλακίου των δανείων της Τράπεζας. Σημαντική ήταν και η υποστήριξη των νοικοκυριών, με τα στεγαστικά δάνεια να αντλούν το 15% των Χορηγήσεων του Πιστωτικού Ιδρύματος και τα Καταναλωτικά Δάνεια το υπόλοιπο 11,7%.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων της Τράπεζας επιβαρύνθηκε και αυτό ήταν αναμενόμενο λόγω των συνθηκών ύφεσης και αντίστοιχο με το τι συνέβη συνολικά στον τραπεζικό κλάδο της χώρας. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μετά το χρονικό όριο των 3 μηνών, διαμορφώθηκε στα τέλη του 2010 σε 12,5%, όταν στα τέλη του 2009 ήταν 10,4% και όταν για το σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών διαμορφώθηκε σε 11%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει πλήρως την δυσχέρεια πληρωμών που επέφερε η κρίση χρέους σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Από το σύνολο των Χορηγήσεων της Τράπεζας ποσό 27,3 εκ. Ευρώ αναφέρεται σε οριστικές καθυστερήσεις για τις οποίες υφίστανται σχηματισμένες προβλέψεις ύψους 13,9 εκ Ευρώ περίπου. Το ποσό των προβλέψεων σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτών των δανείων, εκτιμάται ότι υπερκαλύπτει πιθανές αθετήσεις των συγκεκριμένων χορηγήσεων. Η επιβράδυνση των οικονομικών δεικτών της χώρας και η επιβάρυνση των δεικτών καθυστερημένων χορηγήσεων, επέφερε αυξημένους περιορισμούς και νέα κριτήρια στις πιστοδοτήσεις της Τράπεζας. Οι εκτιμήσεις της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνου της Τράπεζας που στηρίζονται στο σύστημα RV RATING της εταιρείας SYSTEMIC, αποτελούν την βάση της πιστοδοτικής πολιτικής του Πιστωτικού Ιδρύματος. Η μέτρηση των κινδύνων, η αντικειμενική αποτίμηση των εξασφαλίσεων και η προσδοκώμενη πορεία των επιμέρους κλάδων δραστηριότητας, αποτελούν πλέον τους πυλώνες της Χρηματοδοτικής Πολιτικής της Τράπεζας.

Η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, η ύφεση και οι συνθήκες ανασφάλειας των αγορών, προκάλεσαν σημαντική μείωση των καταθέσεων σε ολόκληρο τον Τραπεζικό κλάδο της χώρας, με μεγάλο τμήμα καταθέσεων να διαρρέει εκτός Ελλάδας. Η τάση αυτή της αγοράς αποτυπώθηκε και στις καταθέσεις του Πιστωτικού Ιδρύματος που διαμορφώθηκαν το 2010 στα 267,7 εκ. Ευρώ, έναντι 304,7 εκ. Ευρώ στα τέλη του 2009. Παρουσιάστηκε δηλαδή μείωση κατά 12,1%. Χαρακτηριστική επίσης των τάσεων της αγοράς αλλά και του γενικότερου κλίματος έλλειψης σταθερότητας, είναι και η σύνθεση των καταθέσεων, με τις Προθεσμιακές καταθέσεις να καταλαμβάνουν το 74,7% των τοποθετήσεων στην Τράπεζα, τις καταθέσεις Ταμιευτηρίου το 18% και τους Λογαριασμούς Όψεως το 7,3%.

Μια από τις σημαντικότερες ενέργειες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κατά το έτος 2008 ήταν η προγραμματισμένη αύξηση του Συνεταιριστικού της Κεφαλαίου με προνομιακή τιμή για παλαιά και νέα μέλη. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22/09 και 31/10 του 2008 και συνέπεσε με την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης παγκοσμίως. Το πρόγραμμα της αύξησης, το οποίο εγκρίθηκε με την 484/16-09-2008 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρά την δυσμενή συγκυρία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία αποφέροντας στην Τράπεζα νέα κεφάλαια ύψους 11,1 εκ. ΕΥΡΩ και 1500 περίπου νέα μέλη. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν βελτίωσαν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ο οποίος την 31/12/2008 ανερχόταν σε 13,8%, όταν ο Τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα είχε κατά μέσο όρο 9,5%. Η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση του Πιστωτικού Ιδρύματος την βοήθησε αφενός να αντιμετωπίσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την χρηματοπιστωτική κρίση και αφετέρου της προσέδωσε το στέρεο υπόβαθρο για την υποστήριξη της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων της τα προσεχή χρόνια.

Η Τράπεζα στις 31/12/2010 είχε εγγεγραμμένα 21.393 μέλη, έναντι 20.667 συνεταίρων το 2009. Εμφανίσθηκε δηλαδή αύξηση μελών κατά 726 νέα πρόσωπα ή 3,51%, που θεωρείται ικανοποιητική και επιβεβαιώνει τον βαθμό διείσδυσης του Οργανισμού στην Δωδεκανησιακή Οικονομία. Οι συνέταιροι της Τράπεζας κατέχουν 319.781 μερίδες που σημαίνει ότι κάθε μέλος κατέχει κατά μέσο όρο 15 συνεταιριστικές μερίδες.

Η πολυσυλλεκτικότητα της Τράπεζας φαίνεται στην κατανομή των μελών της ανά δραστηριότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την βάση ανάπτυξης της Τράπεζας με μερίδιο 54,1%, ενώ ουσιαστική είναι και η συμμετοχή των ιδιωτών, με 38,1% και των νομικών προσώπων με 7,8%.

Σε ότι αφορά στην γεωγραφική κατανομή των μελών της Τράπεζας, φυσιολογικά η Ρόδος αποτελεί το επίκεντρο της λειτουργίας της έχοντας το 64% των συνεταίρων της. Σημαντικά μερίδια μελών αλλά και δραστηριοτήτων διατηρεί η Κως (10,4%), η Κάλυμνος (6,3%) και η Κάρπαθος (4,6%).

Το 2010 παρατηρήθηκε σταθεροποίηση των Ίδιων Κεφαλαίων στα επίπεδα των 38,6 εκ. Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανακοπή του ρυθμού αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου, αλλά και στην απορρόφηση των αποθεματοποιημένων κερδών του 2010 από διαφορές φορολογικού ελέγχου-φορολογική περαίωση 4 ετών και από διαφορές αποτιμήσεων χρεογράφων.

Με τον Ν3867/10 μεταβλήθηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιριστικών Τραπεζών. Μεταξύ των αλλαγών, σημαντικές είναι αυτές που αφορούν στην συνεταιριστική μερίδα. Ειδικότερα:

  • Επιτρέπεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος της Τράπεζας να αποκτήσει πλήθος συνεταιριστικών μερίδων έως το 2% του συνόλου των μερίδων της Τράπεζας. Επομένως κάθε μέλος μπορεί να αποκτήσει επί του παρόντος μέχρι και 6.400 συνεταιριστικές μερίδες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
  • Παρότι επιτράπηκε προαιρετικά η πολλαπλή ψήφος, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ διατηρεί αναλλοίωτη την βασική σχέση «ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ-ΜΙΑ ΨΗΦΟΣ», για τις ψηφοφορίες των Γενικών της Συνελεύσεων.
  • Καθιερώνεται θεσμικά η αξία εξαγοράς της συνεταιριστικής μερίδας από το Πιστωτικό Ίδρυμα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική της αξία. Η Τράπεζα διατηρούσε πάντοτε συντηρητική πολιτική στην αποτίμηση της αξίας των μερίδων της. Στα τέλη του 2010 η απόκλιση τρέχουσας και λογιστικής αξίας της μερίδας ανερχόταν στο 18,3%, ποσοστό που δικαιολογείται πλήρως από τις αποτιμήσεις των ακινήτων, των συμμετοχών και των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Πιστωτικού Ιδρύματος.

Αναφορικά με τα καθαρά κέρδη του Πιστωτικού Ιδρύματος, αυτά υπερέβησαν το 2010 το 1,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 2 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο έτος. Η αναμενόμενη κάμψη προήλθε από πρόσθετες προαιρετικές προβλέψεις και από τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν για το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Τράπεζας.

Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Τράπεζας τέλος, εντός του έτους 2010 αποτελούνται από 20 Καταστήματα, και είναι κατανεμημένες σε δώδεκα (12) νησιά του Νομού και στον Πειραιά, ενώ το έμψυχο δυναμικό της σταθεροποιήθηκε στα 133 άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας, δείτε τον ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 2010

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 2009


Το εξειδικευμένο σύστημα ηλεκτρονικών δοσοληψιών (e-services) σας "λύνει τα χέρια", παρέχοντας σας τη δυνατότητα να εκτελείτε τις τραπεζικές σας συναλλαγές όλο το 24ώρο, εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή σας.


ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Πιστωτικών καρτών
2241 0 80 565
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 - 18:00

ΓΡΑΜΜΗ 24x7
210 6244 684
για Δήλωση κλοπής ή
απώλειας κάρτας
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Παρακαλούμε θυμηθείτε την ευθύνη σας για το περιβάλλον, πριν τυπώσετε οποιοδήποτε έντυπο από την ιστοσελίδα μας. Η Tράπεζα Δωδεκανήσου εφαρμόζει για τη λειτουργία της πρακτικές paperless.
COPYRIGHT ©ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2011 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ © ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - Τελευταία Ενημέρωση