16/12/2004 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα «Γεώργιος Καραγιάννης» του ΕΒΕΔ, με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση του Επιχειρηματικού κόσμου, η παρουσίαση της Μελέτης που εκπόνησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου στα πλαίσια της συμμετοχής της στο πρόγραμμα «EQUAL - Νησιώτικη Συμπολιτεία - Ισότιμη Πρόσβαση». Η μελέτη είχε ως θέμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Χρηματοδοτικές ανάγκες, διεύρυνση μορφών χρηματοδότησης και επιχειρηματική διασύνδεση των νησιών».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας κος Β. Μηναϊδης ο οποίος αναφέρθηκε στα επιτακτικά προβλήματα της νησιωτικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Η μελέτη εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε από τα στελέχη της Τράπεζας κ. Παντελής Γεωργάκη, Οικονομικό Σύμβουλο της Τράπεζας και κ. Σταμάτης Παπαποστόλου, Διευθυντή Πληροφορικής και Οργάνωσης. Έμφαση δόθηκε στα προβλήματα των ΜΜΕ και τη Νησιωτικότητα, στα Μεγέθη και τις Υποδομές του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στην καινοτομία της Τράπεζας Δωδεκανήσου τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσιακές Μονάδες e-branches στα μικρά νησιά, καθώς και στα Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ενίσχυση των ΜΜΕ.

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας κ. Εμμανουήλ Καρυδάκης αναφέρθηκε στα Νέα Χρηματοδοτικά Προγράμματα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τα οποία σχεδίασε η Τράπεζα Δωδεκανήσου βασισμένη στα ευρήματα της μελέτης.
Συγκεκριμένα το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ονομάζεται «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» και αφορά Επαγγελματικά Δάνεια Κεφαλαίων Κίνησης και Παγίων Εγκαταστάσεων στα οποία παρέχεται μείωση του επιτοκίου έως και 2 μονάδες με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση πληρεί τα κριτήρια / στόχους που της θέτει η Τράπεζα.

Το πρωτοποριακό στοιχείο αυτού του προγράμματος είναι ότι συνδέει την πορεία της επιχείρησης με σημαντικές μειώσεις στο επιτόκιο, ανταμείβοντας έτσι την ανοδική της πορεία και παρέχοντας της ένα επιπλέον κίνητρο ανάπτυξης.
Αναλυτικότερα οι όροι που πρέπει να πληρει η επιχείρηση έχουν ως εξής:

Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει στα λογιστικά της βιβλία :

a) Τραπεζικό δανεισμό μέχρι το πολύ 40% του κύκλου εργασιών

b) Άνοδο ή σταθερότητα κύκλου εργασιών την τελευταία 3ετία.

c) Άνοδο ή σταθερότητα της κερδοφορίας την τελευταία 3ετία.

d) Θετικό Δείκτη Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφοριακό Ενεργητικό / Βραχυπρ. Υποχρ. για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας.

Επιπρόσθετα η επιχείρηση θα πρέπει να είναι απαραιτήτως τραπεζικά, φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπής (Έλλειψη δυσμενών στοιχείων, Λευκός Τειρεσίας, ενήμερα δάνεια, Ασφαλιστική ενημερότητα,).

Η έκπτωση του επιτοκίου θα είναι 0,75% ή 2% πάνω στο κυμαινόμενο επιτόκιο που δημοσιεύει επίσημα η Τράπεζα, ανάλογα με τα κριτήρια που πληρει η επιχείρηση. Συγκεκριμένα :

- Η έκπτωση 0,75% παρέχεται όταν η επιχείρηση πληρεί υποχρεωτικά το κριτήριο α) και 1 ακόμα από τα άλλα κριτήρια, σε περίπτωση που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας. Εάν τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας τότε πρέπει να πληρει 2 ακόμα από τα υπόλοιπα κριτήρια.

- Η έκπτωση 2% παρέχεται όταν η επιχείρηση πληρεί όλα απαραιτήτως τα κριτήρια που αντιστοιχούν στην κατηγορία των βιβλίων της .

Το πρόγραμμα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» αφορά όλα τα επιχειρηματικά Δάνεια ανεξαρτήτως ορίου, νέα αλλά και ήδη υφιστάμενα στην Τράπεζα. Η έκπτωση θα γίνεται απολογιστικά στο τέλος του κάθε έτους με βάση τα επίσημα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης και η μείωση θα εφαρμόζεται στο επιτόκιο του επόμενου έτους. Το πρόγραμμα θα μπει σε εφαρμογή από την 01/01/2005 για τη χρήση 2005 και μετά.
Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, πέρα από τα προφανή οφέλη για την επιχείρηση έχει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς ενισχύει και επιβραβεύει πετυχημένες και δυναμικές επιχειρηματικές προσπάθειες. Αποτελεί επίσης ένα χαρακτηριστικό δείγμα της φιλοσοφίας της Τράπεζας Δωδεκάνησου, η οποία έχει ως ακρογωνιαίο λίθο την παροχή Τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στους Συνεταίρους που αφενός ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους με τον πιο συμφέροντα τρόπο και αφετέρου συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Ακολούθησαν αρκετές ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους παρευρισκομένους, οι οποίες ήταν χαρακτηριστικές του ενδιαφέροντος που προκάλεσε η παρουσίαση της εμπεριστατωμένης αυτής μελέτης. Αντίγραφο της μελέτης θα δοθεί από την Τράπεζα στους τοπικούς φορείς.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved