28/3/2007 [Εκτύπωσε το Άρθρο ] [ ::Έξοδος]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
(αποτελείται απο 6 σελίδες συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας)

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει 5 υπαλλήλους για τις υπηρεσιακές της μονάδες στον Νομό, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένο σύστημα επιλογής, με τα παρακάτω προσόντα και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών αιτήσεων.


ΘΕΣΗ Α : Αρχική Εδρα Ρόδος: Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. σχολής Οικονομικής Κατεύθυνσης με μόνιμη κατοικία στην Ρόδο.

ΘΕΣΗ Β : Αρχική Εδρα Ρόδος: Πτυχιούχοι ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, με μόνιμη κατοικία στην Ρόδο.
(Σημείωση: Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις αποφοίτων Τουριστικών Σχολών)

ΘΕΣΗ Γ : Αρχική Εδρα Ρόδος: Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σχολής Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνίες ή Θετικής Κατεύθυνσης με ειδίκευση Πληροφορική/Τηλεπικοινωνίες, με μόνιμη κατοικία στη Ρόδο. Θέση στην Διεύθυνση Πληροφορικής & Οργάνωσης.

ΘΕΣΗ Δ : Αρχική Εδρα Κώς: Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικής Κατεύθυνσης και μόνιμη κατοικία στην Κώ.
(Σημείωση: Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις αποφοίτων Τουριστικών Σχολών)

ΘΕΣΗ Ε : Αρχική Εδρα Ρόδος: Στέλεχος με 10ετή τουλάχιστον Τραπεζική προυπηρεσία και εμπειρία σε κάποιο/ους απο τους ακόλουθους τομείς: Εισαγωγές-Εξαγωγές, Καταθέσεις ή Χορηγήσεις Συναλλάγματος (οχι ανταλλακτήριο), Χορηγήσεις, Πιστωτικές Κάρτες.1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει :

α. Να έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίζουν άπταιστα την Ελληνική γλώσσα.

β. Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας ή οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης που έχει ατιμωτικό χαρακτήρα και να μην διώκονται για τα αδικήματα αυτά.

γ. Να είναι γνώστες της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας.

δ. Οι άντρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ή να τις έχουν εκπληρώσει το αργότερο μέχρι και τις 30/4/2007 ή να έχουν οριστική και νόμιμη απαλλαγή, όχι όμως για λόγους υγείας).

ε. Να έχουν μόνιμη κατοικία στην Ρόδο για τις θέσεις Α,Β,Γ & E και στην Κώ για την θέση Δ.

στ. Να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών (Γεννημένοι από 01/01/1975 και μετά). Εξαιρείται η θέση Ε όπου οι υποψήφιοι κατα προτίμηση θα πρέπει να είναι γεννημένοι μετά την 1/1/1957.

ζ. Να έχουν εμπειρία ως χειριστές Η/Υ.

η. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή σε υποψηφίους που έχουν μέχρι Γ΄ βαθμού συγγένειας εξ΄αίματος ή εξ΄αγχιστείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με στελέχη ή υπαλλήλους της Τράπεζας.

θ. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή σε υποψηφίους, που έχουν υποβάλλει αίτηση πρόσληψης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση εκτός της Τράπεζας Δωδεκανήσου.

ι. Απόφοιτοι Κολλεγίων (πχ DEREE, Ελληνοβρετανικό, κ.ο.κ.) θεωρούνται γι΄αυτόν τον διαγωνισμό ισότιμοι με πτυχιούχους ΤΕΙ, εφόσον η σχολή τους έχει διάρκεια από 3 έτη και πάνω. Αν η σχολή έχει διάρκεια μικρότερη των 3 ετών, θεωρούνται ισότιμοι με τους πτυχιούχους Ι.Ε.Κ.

κ. Οι υποψήφιοι της θέσης Γ είναι επιθυμητό να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία (είτε στον πανεπιστημιακό χώρο είτε στην αγορά εργασίας) στα ακόλουθα αντικείμενα:
• Αριστη γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού (χαμηλού ή υψηλού επιπέδου)
• Γνώση στην ανάλυση εφαρμογών
• Δυνατότητα και ευκολία στην τεκμηρίωση και στην καταγραφή της εργασίας που καλούνται να ολοκληρώσουν
• Αριστη γνώση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
• Αριστη γνώση των Word, Excel, Powerpoint και Access της Microsoft
• Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση της σχεσιακής βάσης δεδομένων SYBASE ή SQL SERVER καθώς επίσης η χρήση του εργαλείου ανάπτυξης εφαρμογών PowerBuilder.2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (που θα ληφθούν υπόψη κατα τήν αξιολόγηση):

α. Επιμόρφωση : σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης που διοργάνωσαν αναγνωρισμένοι φορείς σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω κλάδους :
• Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάρκετιγκ
• Λογιστική - Κοστολόγηση
• Χρηματοοικονομικά Θέματα
• Διαχείριση Προγραμμάτων
• Οργάνωση Γραφείου
• Τραπεζικές Εργασίες
• Πωλήσεις
• Χρήση Η/Υ

β. Επιθυμητή η καλή γνώση μίας επιπλέον ξένης γλώσσας.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα απαραίτητα και τα πρόσθετα προσόντα με ένα συγκεκριμένο βαθμολογικό σύστημα μορίων (βλ.σελ.6).

Οι 12 πρώτοι υποψήφιοι για τις θέσεις Α, Β και οι 7 πρώτοι υποψήφιοι για τις θέσεις Γ,Δ & E, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη και θα υποβληθούν σε γραπτά test για να αξιολογηθούν από ειδικά επιστημονικά στελέχη Εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων, με τα πιο σύγχρονα συστήματα επιλογής που εξασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα, ως προς τις γνώσεις, την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και τις λοιπές ικανότητές τους.

Με βάση το συνδυασμένο βαθμό της αξιολόγησης, με μόρια, tests και συνεντεύξεις, θα επιλεγούν οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου επιφυλάσσεται του δικαιώματος, σε οποιοδήποτε στάδιο επιλογής κριθεί σκόπιμο, να υποβάλλει τους ενδιαφερόμενους σε γραπτή ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία, σε θέματα που θα τους γνωστοποιηθούν έγκαιρα ή ακόμα και να ακυρώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιό του.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα εάν οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να επαναπροκηρύξει τις θέσεις.


4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή) αίτηση που θα προμηθεύονται από το Κεντρικό Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Ρόδου (Εθνικής Αντιστάσεως 51, τηλ. 22410 80550) ή απο το Κατάστημα Κώ (Μητροπόλεως & Κοραή, τηλ. 22420 20280) με πρόσφατη φωτογραφία τους και βιογραφικό σημείωμα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και απλά φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων των προσόντων τους.

Οι αιτήσεις δε χρειάζονται χαρτόσημο.

Δε θα γίνει δεκτή καμία αίτηση που θα κατατεθεί ή θα σταλεί εκπρόθεσμα.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν για οποιοδήποτε λόγο, δεν γίνονται απόδεκτες.

Έντυπα με το βαθμολογικό σύστημα μορίων θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κ.κ. Αντωνόπουλο και Λουμάνη (22410-80516 ή 80538).5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση.

2. Βιογραφικό Σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.

3. Αποδεικτικό τίτλου σπουδών & χρονολογίας εισαγωγής &
αποφοίτησης.

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Εάν η έκδοση αυτού αργεί, μπορεί να γίνει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/ια έχει λευκό ποινικό μητρώο και θα το προσκομίσει μόλις είναι διαθέσιμο.

5. Αποδεικτικά γνώσεων ξένης γλώσσας, εάν υπάρχουν.

6. Αποδεικτικά σπουδών σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

7. Αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες).

8. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

9. Αποδεικτικά εργασίας σε Τραπεζικό Οργανισμό ή παρεμφερές ίδρυμα όπου υπάρχει (Βεβαίωση του Πιστωτικού Ιδρύματος ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου ενσήμων).

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και πλήρως και ότι θα παραμείνει στην Τράπεζα για τουλάχιστον 4 έτη.

11. Φωτοτυπία των βιβλιαρίων ενσήμων του υποψήφιου, που να αποδεικνύει την προϋπηρεσία του (εάν υπάρχει).

12. Για όλες τις θέσεις βεβαίωση ότι οι υποψήφιοι είναι κάτοικοι των οικείων Δήμων.6. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο αφού προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα έχουν ήδη υποβάλει σε φωτοαντίγραφα, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και οτιδήποτε άλλο τους ζητηθεί.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή να απολύσει όσους δήλωσαν ψευδή στοιχεία.
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο αφού εξετασθούν από Υγειονομική Επιτροπή που θα καθορίσει η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου και αφού υποστούν τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της ψυχικής και σωματικής υγείας και αρτιμέλειάς τους. Σε περίπτωση που κάποιος που πέτυχε παρουσιάσει προβλήματα υγείας, με γνωμοδότησή της η Υγειονομική Επιτροπή θα αποφανθεί τελικά αν η πάθησή του δημιουργεί κώλυμα για την πρόσληψή του.

Ο χρόνος πρόσληψης των επιτυχόντων θα καθορισθεί από την Τράπεζα.

Επίσης για όσους προσληφθούν, θα υπάρξει δοκιμαστική περίοδος διάρκειας ενός (1) έτους, ενώ υποχρεωτικά οι προσληφθέντες θα πρέπει να εγγραφούν μέλη της Τράπεζας αγοράζοντας μία τουλάχιστον συνεταιριστική μερίδα.

Όσοι θα προσληφθούν, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τραπεζικής φύσεως εργασίες, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική υπηρεσία σε θέση ταμειολογιστή (Teller).

Η Τράπεζα επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τους απασχολήσει, να τους μεταθέσει ή να τους αποσπάσει σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματα της.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δίνει λύσεις σε θέματα που ενδεχόμενα προκύψουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και δεν έχουν προβλεφθεί στο παρόν κείμενο.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Αντωνόπουλο και Λουμάνη στα τηλέφωνα 2241 0 80516 και 80538 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Αιτήσεις υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 23 Απριλίου 2007 στις 14:00 μ.μ.

Σχετικά έντυπα θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα
Καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου στην Ρόδο (Εθν. Αντίστασης 51) και Κώ (Μητροπόλεως & Kοραή, τηλ. 22420 20280) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες της Δωδεκανήσου και θα αναρτηθεί 10 ημέρες πριν τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών σε εμφανές σημείο στα Καταστήματα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

Αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τύπο ή αφορούν προηγούμενους διαγωνισμούς της Τράπεζας δε θα ληφθούν υπόψη.
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΩΝ


> ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Βαθμός Πτυχίου x 2 (Για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ)
Συν 2 μόρια για μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

> ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επίπεδο “Lower” : Αγγλικά 1,5 μόριο / Κάθε επιπλέον γλώσσα 0,75 μόρια.

Επίπεδο “Proficiency”: Αγγλικά 2 μόρια / Κάθε επιπλέον γλώσσα 0,75 μόρια.


> ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Σεμινάρια και Προγράμματα Κατάρτισης)
30 - 100 ώρες : 1 μόριο
100 ώρες & άνω : 1,5 μόριο


> ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Συν 1 μόριο για κάθε έτος τραπεζικής προϋπηρεσίας.

> ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ Γ

Συν 0,5 μόριο για κάθε έτος εμπειρίας σε θέση Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πληροφοριακών Συστημάτων.


Σημείωση : Οι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων θεωρούνται ότι έχουν επίπεδο Profíciency στην γλώσσα που αποκτήθηκε το αντίστοιχο πτυχίο.

Οι απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων θα πρέπει με την αίτησή τους να συνυποβάλλουν το βαθμολογικό σύστημα που ακολουθεί το πανεπιστήμιό τους, αν αυτό διαφέρει από το Ελληνικό σύστημα (πχ Β-, Β, Β+, κ.ο.κ.).
 
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Copyright © 2002, All Rights Reserved