ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Α΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.1.501 ΤΟΥ Π.Δ. 384/31.12.1992

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων -
           Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας.
Δεν έγινε
(δ) Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση.
- Η θέση 11 του Ενεργητικού τιτλοφορήθηκε "Οφειλόμενο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο".
- Η θέση 8 του Παθητικού τιτλοφορήθηκε "Συνεταιριστικό Κεφάλαιο".
- Η θέση 9α του Παθητικού τιτλοφορείται "Δικαιώματα εγγραφής νέων συνεταίρων".

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3. Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως (και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο) αποτιμήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις.
4. Τα χρεόγραφα αποτιμώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΒΣ, ΓΛΣ)
5. Κρατήθηκαν για πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων:
Με βάση τον αν. 396/1968 σχηματισμένη πρόβλεψη μέχρι το 1999: δρχ. 175.914.326
                                                            Πρόβλεψη έτους 2000:    δρχ. 104.900.252
                                                                                Σύνολο            280.814.578
6. Τα αποτελέσματα κάθε χρήσεως διαμορφώνονται από τα δεδουλευμένα έξοδα που ανήκουν στη χρήση και τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα σ' αυτή. Ειδικότερα σημειώνουμε ότι:
6.1) Οι τόκοι των ενήμερων χορηγήσεων, εκτός από τα τοκοχρεολυτικά δάνεια, λογίζονται ανά τρίμηνο, δηλαδή στις 31/03, 30/06, 30/09 και 31/12 κάθε χρόνου.
6.2) Οι τόκοι των ενήμερων τοκοχρεωλυτικών δανείων, που αφορούν το μέχρι 31 Δεκεμβρίου χρονικό διάστημα, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
6.3) Οι τόκοι και οι προμήθειες για τα προεξοφλούμενα γραμμάτια λογίζονται κατά την ημερομηνία της προεξοφλήσεως.
6.4) Για τις παραπάνω περιπτώσεις, κατά το λογισμό των τόκων, λήφθηκαν υπόψη οι περιορισμοί του Ν. 2076/1992 (άρθρο 27).
6.5) Στις επισφαλείς απαιτήσεις λογίζονται τόκοι, μόνο αν αυτές εισπραχθούν και εγγράφονται ως έσοδο της χρήσεως.
6.6) Οι προμήθειες από εγγυητικές επιστολές λογίζονται ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία της εκδόσεώς τους.

(β) Τρόποι που εφαρμόστηκαν για την μετατροπή σε δραχμές των πράξεων σε συνάλλαγμα.
Οι πράξεις σε συνάλλαγμα καταχωρούνται στο δραχμικό αντίτιμό τους όπως αυτό προκύπτει βάσει της επίσημης τιμής των ξένων νομισμάτων κατά την ημέρα που γίνεται η κάθε πράξη.

(γ) Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Η αποτίμηση των σε Ξ.Ν. περιουσιακών στοιχείων και ο λογιστικός χειρισμός των σχετικών συναλλαγματικών διαφορών γίνεται όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (Κ.Β.Σ., Κ.Λ.Σ.Τ.)

(ζ) Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Στην παρούσα χρήση έγινε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων της Τράπεζας, βάση του Ν. 2065/1992, εξαιτίας της οποίας προέκυψε υπεραξία μόνο για τα γήπεδα (οικόπεδα) κατά δρχ. 11.854.625, η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασμό «Διαφορές Αναπροσαρμογής».
(θ) Αποσβέσεις παγίων και διαφορές αποτιμήσεως των συμμετοχών και χρεογράφων.
Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με τους συντελεστές του Π.Δ. 100/1998. Δεν υπάρχουν συμμετοχές. Τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Κ.Β.Σ., Γ.Λ.Σ.).

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κωδικός
Λ.Σ.
Κατηγορία
Παγίου
Αξία
Κτήσεως
31/12/99
Προσθήκες
Αναπροσαρμ.
2000
Μειώσεις
Διαγραφές
2000
Αξία
Κτήσεως
31/12/99
Αποσβέσεις
μέχρι
31/12/00
Αποσβέσεις
2000
Διαγραφές
Αποσβέσεων
2000
Αποσβέσεις
μέχρι
31/12/00
Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
31/12/00
10 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 167.792.500 11.854.625 - 179.647.125 - - - - 179.647.125
11 ΚΤΙΡΙΑ & ΚΤ. ΕΓΚ. 85.096.867 57.458.375 - 142.555.242 35.691.661 18.881.829 - 54.573.490 87.981.752
12 ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞ. 12.171.170 2.753.776 - 14.924.946 3.337.964 2.093.344 - 5.431.308 9.493.638
13 ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ 450.000 1.859.000 - 2.309.000 247.500 210.700 - 458.200 1.850.800
14 ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠ. ΕΞ 213.629.106 88.453.531 (1.349.590) 300.733.047 139.937.340 49.944.412 1.038.405 188.843.347 111.889.700
15 ΑΚΙΝ. ΥΠΟ ΕΚΤ. - 92.016.272 - 92.016.272 - - - - 92.016.272
16 ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤ. 30.427.781 26.146.615 - 56.574.396 1.838.259 9.273.506 - 11.111.765 45.462.631
18 ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ. 2.515.498 1.038.281 - 3.553.779 - - - - 3.553.779
  ΣΥΝΟΛΟ 512.082.922 281.580.475

-

792.313.807 181.052.724 79.365.386 1.038.405 260.418.110

531.895.697

 

§ 6. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο

(α) Κατηγορίες μεριδίων, στις οποίες διαιρείται το συνεταιριστικό κεφάλαιο.
    Υποχρεωτικές μερίδες 8.679 χ 50.000     =   433.950.000
    Προαιρετικές μερίδες 67.401 χ 50.000     = 3.370.050.000
                    ΣΥΝΟΛΟ 76.080 x 50.000     = 3.804.000.000

(β) Εκδοθείσες μερίδες μέσα στη χρήση για αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου.
Συνολικά μέσα στην εξεταζόμενη χρήση εκδόθηκαν 9.766 συνεταιριστικές μερίδες για τον σχηματισμό του συνεταιριστικού κεφαλαίου μέχρι 31/12/2000.

§ 7. Προβλέψεις και οι υποχρεώσεις

(α) Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 9.600.000 δρχ.
    Πρόβλεψη έως 1999       7.500.000
    Πρόβλεψη 2000             2.100.000
    Σύνολο                         9.600.000

(β) Τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δικαίου περί εταιρειών υπολογίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για Συντάξεις σε ποσοστό 40% της πλήρους αποζημίωσης για λόγους συντηρητικότητας και οικονομικής ευρωστίας της Τράπεζας.

(δ) Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος
της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν αφού αυτές προσδιορίζονται από το φορολογικό έλεγχο.
Η Τράπεζα δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από της συστάσεώς της έως σήμερα.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: Δουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων δρχ.                                        32.235.123
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: Δουλευμένοι τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Πελατών δρχ.     90.608.303

§ 9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Τράπεζας.
Τα μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. είναι άμισθα. Οι δαπάνες για αμοιβές του Γενικού Διευθυντή των Διευθυντών των μονάδων και του Οικονομικού Συμβούλου της Τράπεζας ανήλθαν το 2000 σε 63.449.424 δρχ.

§ 10. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους με ξεχωριστή αναφορά αυτού που είναι σχετικό με συντάξεις. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
Η Τράπεζα απασχόλησε κατά μέσο όρο στην διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης 40 υπαλλήλους

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 229.694.253 65.740.591

(β) Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών " έκτακτες ζημιές" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Υπάρχουν μόνο τα εξής:
Έκτακτα Έσοδα δρχ. 1.159.902 κυρίως από πωλήσεις παγίων.
Έκτακτα Έξοδα δρχ. 257.756

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.1.502 ΤΟΥ Π.Δ. 384/31.12.1992

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Θέση 2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα.

- Δεν υπάρχουν αξιόγραφα μειωμένης εξασφαλίσεως
- Δεν υπάρχουν αξιόγραφα συνδεμένων και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων

Θέση 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων.
Τα ποσά των απαιτήσεων κατά: α) συνδεμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και β) συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικών ιδρυμάτων, αναφέρονται ξεχωριστά.
Επίσης, ξεχωριστά αναφέρεται το σύνολο των μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων.
Τέλος, στη θέση αυτή, παρέχεται ανάλυση των απαιτήσεων κατά την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής:
- μέχρι τρεις (3) μήνες - πάνω από τρεις (3) μήνες μέχρι ένα (1) έτος.
- πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη, και
- πάνω από πέντε (5) έτη.

- Δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατά συνδεμένων ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικών ιδρυμάτων ούτε απαιτήσεις κατ' αυτών μειωμένης εξασφαλίσεως.
- Απαιτήσεις εναπομένουσας διάρκειας μέχρι 3 μήνες δρχ.     2.962.173.551
- Απαιτήσεις διάρκειας από 3 μήνες μέχρι 1 έτος δρχ.           1.500.000.000
- Απαιτήσεις διάρκειας από 1 έτος μέχρι 5 έτη δρχ.                          -
- Απαιτήσεις διάρκειας πάνω από 5 έτη δρχ.                                   -
                                                    ΣΥΝΟΛΟ δρχ.              4.462.173.551

Θέση 4. Απαιτήσεις κατά πελατών.
Τα σύνολα των απαιτήσεων κατά συνδεμένων και κατά συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων αναφέρονται ξεχωριστά. Επίσης, ξεχωριστά αναφέρεται το σύνολο των μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεων.
Τέλος στη θέση αυτή, παρέχεται ανάλυση των απαιτήσεων κατά την εναπομένουσα διάρκειά τους, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη θέση 3, ενώ το σύνολο των πιστώσεων αόριστης διάρκειας αναγράφεται ιδιαιτέρως.

- Δεν υπάρχουν απαιτήσεις κατά συνδεμένων συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων ούτε απαιτήσεις κατ' αυτών μειωμένης εξασφαλίσεως.
Απαιτήσεις εναπομένουσας διάρκειας μέχρι 3 μήνες                     Δρχ. 2.209.382.428
Απαιτήσεις εναπομένουσας διάρκειας από 3 μήνες μέχρι 1 έτος     »     1.689.527.739
Απαιτήσεις εναπομένουσας διάρκειας από 1 έτος μέχρι 5 έτη        »      6.888.074.630
Απαιτήσεις εναπομένουσας διάρκειας πάνω από 5 έτη                  »     2.209.382.427
Απαιτήσεις εναπομένουσας διάρκειας αορίστου διάρκειας             »                 -           
                                                    ΣΥΝΟΛΟ                              »     12.996.367.224

Θέση 6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως.
Ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων σε εισηγμένους και μη εισηγμένους στο χρηματιστήριο, όπως και ανάλυση αυτών, αν θεωρούνται ως πάγια ή μη χρηματοπιστωτικά στοιχεία, αναφερομένου και του σχετικού κριτηρίου διακρίσεώς τους. Η διαφορά τιμής κτήσεως και ανώτερης αγοραίας τιμής των μεταβιβάσιμων τίτλων αναφέρεται ξεχωριστά. Επίσης αναφέρεται η διαφορά αυτή ξεχωριστά και στην περίπτωση που επιλεγεί η ευχέρεια αναγραφής των τίτλων στον Ισολογισμό στην αγοραία τιμή.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
(ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ)
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ 31/12/2000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ 31/12/2000 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
299.336.606 194.989.502 -104.347.104 3.500.000 3.500.000 ---
ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
--- --- --- 520.000 520.000 ---
ΣΥΝΟΛΟ 299.336.606 194.989.502 -104.347.104 4.020.000 4.020.000 ---

Θέση 7. Συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.
Το ποσό των συμμετοχών σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα απεικονίζεται ξεχωριστά και παρέχεται ανάλυση για τους μεταβιβάσιμους τίτλους σε εισαγμένους και μη στο χρηματιστήριο.
Η διαφορά τιμής κτήσεως και ανώτερης αγοραίας τιμής της ημερομηνίας κλεισίματος του Ισολογισμού για τους μεταβιβάσιμους τίτλους που δεν έχουν χαρακτήρα παγίων, αναγράφεται ξεχωριστά. Επίσης, η διαφορά αυτή αναγράφεται ξεχωριστά και όταν οι τίτλοι αποτιμούνται στην ανώτερη αγοραία τιμή.


Συμμετοχή στη Πανελλήνια Συνεταιριστική Τράπεζα Α.Ε. (μετοχές 800.000 x 1000 δρχ. = 800.000.000 δρχ. )

Θέση 9. Άϋλα πάγια στοιχεία
Παρέχεται ανάλυση και επεξήγηση των ποσών που εμφανίζονται στην υπεραξία (φήμη και πελατεία).
Επίσης, παρέχεται ανάλυση των άϋλων πάγιων στοιχείων, όπως ακριβώς προβλέπεται από την περίπτωση 21 της παραγράφου 4.1.501 του Π.Δ. 1123/1980, για τα ενσώματα πάγια στοιχεία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
17.370.679
35.083.717
4.120.000
1.283.322
8.180.443
1.648.000
16.087.357
26.903.274
2.472.000
ΣΥΝΟΛΟ 56.574.396 11.111.765 45.462.631

Θέση 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία
Η αξία κάθε κατηγορίας των ενσώματων πάγιων στοιχείων, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος, αναγράφεται ξεχωριστά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΚΤΙΡΙΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤ.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛ.
MHΧΑΝ. Μ. ΕΞΟΠΛ.
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ.
167.792.500
142.555.242
2.309.000
300.733.047
14.924.946
92.016.272
11.854.625
--
--
--
--
--
--
54.573.490
458.200
188.843.347
5.431.300
139.937.340
179.647.125
87.981.752
1.850.800
111.889.700
9.493.638
92.016.272
ΣΥΝΟΛΟ 720.331.007 11.854.625 249.276.645 482.879.287

Θέση 11. Οφειλόμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο
Αναφέρονται ξεχωριστά οι καθυστερημένες δόσεις του οφειλόμενου κεφαλαίου, όπως και το ποσό του κεφαλαίου που έχει κληθεί να καταβληθεί την επόμενη χρήση.
Καθυστερημένες οφειλόμενες δόσεις Συνεταιριστικών μερίδων, δρχ. 79.057.500
Μη καθυστερημένες οφειλόμενες δόσεις Συνεταιριστικών Μερίδων, δρχ. 239.213.500
Σημειώνεται ότι από το ανώτερο ποσό, 218.621.000 δρχ αφορούν σε επιταγές που δόθηκαν για κάλυψη οφειλομένου κεφαλαίου και οι οποίες εξοφλήθηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2001.

Θέση 13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Παρέχονται εξηγήσεις για το ύψος και τη φύση των κυρίων στοιχείων, που συνιστούν το κονδύλιο «λοιπά στοιχεία ενεργητικού». Επίσης, παρέχεται ανάλυση για τις προκαταβολές προς τα μέλη των οργάνων της Διοικήσεως, Διευθύνσεως ή Εποπτείας, όπως και για τις πιστώσεις προς αυτά ή τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί και τις εγγυήσεις κάθε φύσεως, που έχουν παρασχεθεί, για λογαριασμό τους.

Δεν υπάρχουν οι αναφερόμενες ανωτέρω
περιπτώσεις δοσοληψιών με τα μέλη των
Οργάνων Διοικήσεως, Εποπτείας και Διευθύνσεως.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ακίνητα από πλειστηριασμούς
Φόροι τόκων - εσόδων καταθέσεων
Προκαταβολές Προσωπικού
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος χρήσης 2001
Απαιτήσεις από το προσωπικό
Δοσοληπτικοί Λογ/σμοί Δωδ/κής Ασφαλιστικής
Επιταγές Eurocheques προς επανεξαργύρωση
Λοιπές απαιτήσεις από διάφορους
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών
Διαφορά κεφαλαίου (Υπό διερεύνηση)
ΣΥΝΟΛΟ

55.450.000
16.365.393
-
125.170.006
1.078.703
541.200
1.015.177
322.577
1.850.279
538.500
202.654.409

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Θέση 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες
Απεικονίζονται ξεχωριστά οι υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις, όπως και αυτές προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. Επίσης, παρέχεται η ακόλουθη ανάλυση κατά την εναπομένουσα διάρκεια για τις καταθέσεις (θέση 2α) και για τις «άλλες υποχρεώσεις προθεσμίας ή με προειδοποίηση (θέση 2ββ):


- Μέχρι τρεις (3) μήνες - Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος - Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη - Πάνω από πέντε (5) έτη.

Το σύνολο των υποχρεώσεων προς πελάτες αφορά μόνο σε καταθέσεις πελατών οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Υποχρεώσεις εναπομένουσας διάρκειας μέχρι 3 μήνες                     δρχ. 7.448.525.818
Υποχρεώσεις εναπομένουσας διάρκειας από 3 μήνες μέχρι 1 έτος    δρχ. 7.004.973.979
Υποχρεώσεις εναπομένουσας διάρκειας από 1 έτος μέχρι 5 έτη       δρχ.         --
Υποχρεώσεις εναπομένουσας διάρκειας πάνω από 5 έτη                 δρχ.         --
                                                                Σύνολο                       Δρχ. 14.453.499.797

Θέση 4. Λοιπά στοιχεία παθητικού
Παρέχονται εξηγήσεις για το ύψος και τη φύση των κύριων στοιχείων, που συνιστούν το κονδύλιο «Λοιπά στοιχεία παθητικού». Επίσης παρέχεται ανάλυση για τις υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοικήσεως, Διευθύνσεως ή Εποπτείας.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς μέλη Διοικήσεως, Διευθύνσεως ή Εποπτείας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

156.327.600
15.237.564
334.037.585
18.334.912
12.690.000
18.383.677
5.192.542
560.203.880

Γ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.1.503 ΤΟΥ Π.Δ. 384/31.12.1992

Πληροφορίες για τους λογαριασμούς τάξεως
Αναφέρονται:
α) Η φύση και το ύψος κάθε κινδύνου δημιουργίας υποχρεώσεως, εφόσον είναι σημαντική σε σχέση με τη δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος.
β) Η φύση και το ύψος κάθε ανέκκλητης υποχρεώσεως που θα μπορούσε να εκθέσει τον οργανισμό σε πιστωτικούς κινδύνους, εφόσον η υποχρέωση αυτή είναι
σημαντική σε σχέση με τη δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος.
- Οι εγγυήσεις και τα υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχεία Ενεργητικού, αφορούν σε Εγγυητικές Επιστολές που η Τράπεζα εξέδωσε υπέρ των πελατών της.
- Οι λοιποί λογαριασμοί τάξεως αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία αξίες τρίτων σε ενέχυρο στην Τράπεζα.

Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.1.504 ΤΟΥ Π.Δ. 384/31.12.1992

Πληροφορίες για τα αποτελέσματα χρήσεως
Αναφέρεται η αναλογία, κατά γεωγραφική αγορά, των εσόδων που συνδέονται με τις ακόλουθες θέσεις του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και εφόσον οι αγορές διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά:

1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
3. Έσοδα από τίτλους
4. Έσοδα προμηθειών
6. Αποτελέσματα χρηματοδοτικών πράξεων
7. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Περαιτέρω, παρέχονται αναλύσεις ως προς τα κύρια στοιχεία των κάτωθι κονδυλίων και δίνονται επεξηγήσεις για το ύψος και την φύση τους.

7. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
10. Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
15. Έκτακτα έσοδα
16. Έκτακτα έξοδα

Όλη η δραστηριότητα της Τράπεζας και κατά
την παρούσα χρήση ασκήθηκε στην περιοχή
της Δωδεκανήσου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

1
3
4
6
7
15
 
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Έσοδα από τίτλους
Έσοδα προμηθευτών
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ

1.933.094.003
102.525.449
76.583.331
34.796.233
19.280.197
1.159.902
2.167.439.115

Ε΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.1.505 ΤΟΥ Π.Δ. 384/31.12.1992

Πληροφορίες για ειδικά θέματα
Στο προσάρτημα παρέχονται επίσης οι ακόλουθες για ειδικά θέματα πληροφορίες:
α) Τα κεφάλαια τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα διαχειρίζεται επ’ ονόματι του, αλλά για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να εμφανίζονται στον Ισολογισμό, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα είναι δικαιούχος των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού. Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του προαναφερόμενου είδους εμφανίζεται χωριστά στο προσάρτημα, κατανεμημένο στους διάφορους λογαριασμούς του ενεργητικού ή του παθητικού.
β) Αναφέρονται τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση ιδίων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υπηρεσιών, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανές το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση.
γ) Σημειώνεται το γεγονός αν το ίδρυμα παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως και εφόσον οι δραστηριότητες αυτές κατέχουν σημαντική έκταση σε σχέση με το σύνολο των δραστηριοτήτων του.
δ) Αναφέρονται το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του παθητικού, που εμφανίζονται σε ξένο νόμισμα (Τα αντίστοιχα ποσά εκφράζονται σε δραχμές).
ε) Παρατίθεται κατάσταση των ειδών προθεσμιακών εργασιών, που εξακολουθούν να είναι εκκρεμείς την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, ειδικότερα με την ένδειξη για κάθε είδος πράξεως, αν πρόκειται για εργασίες που σημαντικό μέρος τους έχει δεσμευτεί για την κάλυψη των συνεπειών διακυμάνσεως των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών αγοράς, και αν πρόκειται για εργασίες των οποίων σημαντικό μέρος αφορά εμπορικές πράξεις.
Σε αυτούς τους τύπους πράξεων συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες των οποίων όλα τα απορρέοντα έσοδα ή έξοδα εμπίπτουν στη θέση 6 «αποτελέσματα που προκύπτουν από χρηματοδοτικές πράξεις» ή απορρέουν από καλυπτόμενες προθεσμιακές πράξεις με αντικείμενο συνάλλαγμα, τα οποία υπολογίζονται κλιμακωτά επί της πραγματικής διάρκειας της πράξεως και έχουν χαρακτήρα τόκων (ξένο συνάλλαγμα, πολύτιμα μέταλλα, μεταβιβάσιμοι τίτλοι, πιστοποιητικά καταθέσεων, λοιπά στοιχεία ενεργητικού).

Η Τράπεζα έχει τα εξής στοιχεία σε Ξ.Ν.
        - Διαθέσιμα (ταμείο) δρχ. 5.098.567
            Σύνολο                       5.098.567
Κατά τα άλλα, δεν συντρέχει η εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.

Ρόδος 31 Μαρτίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΜΗΝΑΪΔΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΜ. Γ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΤΕΛ. Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. Κ. ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα, που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.», που χορήγησα με ημερομηνία 09 Απριλίου 2001.

Ρόδος 09 Απριλίου 2001

Ο Ορκωτός Ελεγκτής
Ιωάννης Γ. Αναστασιάδης
Α.Μ. ΣΟΕ 10141

ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Προς τους κ.κ. Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.»

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το Σχετικό  Προσάρτημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2000. Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά Πρότυπα Ελεγκτικής  και αφορούσε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1667/1986 και του  Καταστατικού της Τράπεζας, στην διαπίστωση της τήρησης από το Διοικητικό  Συμβούλιο των διατάξεων του Νόμου, του Καταστατικού της και των αποφάσεων των  Γενικών Συνελεύσεων των Συνεταίρων της, σ' όλες τις πράξεις αυτού που αφορούσαν  στη διαχείριση της περιουσίας και γενικότερα των υποθέσεων της Τράπεζας. Τέθηκαν στην διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Τράπεζα, καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Ι. Αναστασιάδη και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο μας πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Από τον ανωτέρω έλεγχο μας προέκυψε κατά την γνώμη μας, ότι κατά την  ελεγχόμενη χρήση, η διαχείριση της περιουσίας της Τράπεζας έγινε σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες  προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Τράπεζας, απεικονίζουν μαζί με το  προσάρτημα την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Τράπεζας,  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2000 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών.

Ρόδος 9 Απριλίου 2001
Για το Εποπτικό Συμβούλιο
της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Ιωάννης Κασέρης
Πρόεδρος Ε.Σ.