Αρχική Σελίδα
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ (ημερ.χορηγ >= 01/11/2008)
Για Αγορά,Ανέγερση,Αποπεράτωση,Επισκευή,Αναχρηματοδότηση-Χωρίς ποινή πρόωρης αποπληρωμής - Χωρίς έξοδα και επιβαρύνσεις

1. Με κυμαινόμενο επιτόκιο από την ημέρα χορήγησης.......................5,75%
2. Επισκευαστικά Δάνεια.................................................................6,95%
3. Για την Αισθητική Βελτίωση των Πόλεων........................................5,75%
4. Αποκατάστασης Διατηρητέων και Παραδοσιακών κτισμάτων............ 5,25%
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ (ημερ.χορηγ <= 31/10/2008)
Χωρίς ποινή πρόωρης αποπληρωμής - Χωρίς έξοδα και επιβαρύνσεις
1. Με κυμαινόμενο επιτόκιο από την ημέρα χορήγησης.......................5,75%
2. Επισκευαστικά Δάνεια.................................................................6,50%
3. Για την Αισθητική Βελτίωση των Πόλεων........................................5,75%
4. Αποκατάστασης Διατηρητέων και Παραδοσιακών κτισμάτων............ 5,25%
................................................................................................
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
Με κυμαινόμενο επιτόκιο από την ημέρα χορήγησης - Χωρίς ποινή πρόωρης αποπληρωμής - Χωρίς έξοδα και επιβαρύνσεις
1. Σπουδαστικά - Φοιτητικά............................................................9,75%
2. Προσωπικά - Καταναλωτικά (Χωρίς τιμολόγια αγορών) - Εποχιακό Ξενοδοχουπαλλήλων....................................................................10,95%
3. Ανοικτό δάνειο κάλυψης προσωπικών αναγκών ..........................11,95%
(Το δάνειο που επαναχορηγείται χωρίς νέα αίτηση)
4.Διευκόλυνση Δωδεκανήσου .....(Με εξασφαλίσεις)...........................8,50%
5. Μεταφορά Δωδεκανήσου (Μεταφορά οφειλών από κάρτες και δάνεια).....9,60%
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1. Δάνεια για κεφάλαια κίνησης λοιπών επιχειρήσεων........................10,25%
(με δυνατότητα σύνδεσης με λογ/σμό όψεως)
2. ΔΗΣΣΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ OVERDRAFT ............................................10,35%
3. Δάνεια παγίων εγκαταστάσεων - εξοπλισμού..................................8,20%
4. Κεφάλαιο Κίνησης Χρηματοδότησης Μισθοδοσίας Επιχειρήσεων ........8,10%
5. Εγγυητικές επιστολές με μειωμένες προμήθειες

6. α. Κ.Κ. Μονιμότερου Χαρακτήρα (χωρίς εξασφαλίσεις ουσίας) ........10,25%

6. β. Κ.Κ. Μονιμότερου Χαρακτήρα (με εξασφαλίσεις ουσίας).............. 9,25%
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΒΕΧ) .........................................5,85%

- Στα Στεγαστικά Δάνεια προς Ιδιώτες δεν συμπεριλαμβάνεται εισφορά του Ν.128/75 (0,12%) - Στα Λοιπά Δάνεια δεν συμπεριλαμβάνεται εισφορά του Ν.128/75 (0,60%)
- Η βάση υπολογισμού τόκου στα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια είναι 365 ημέρες και στα υπόλοιπα (επιχειρηματικά) 360 ημέρες.
- Ο τόκος υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές ημέρες.
- Ο τόκος λογιστικοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιούνιος, Δεκέμβριος)
- Οι προμήθειες των εγγυητικών επιστολών λογιστικοποιούνται στην αρχή κάθε τριμήνου.
-Το επιτόκιο υπερημερίας ανέρχεται σε 2,50%

 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Kαταθέσεις Ταμιευτηρίου......................................................1,10 ή 1,60%
(ανάλογα των αριθμό μερίδων *)

Καταθέσεις Όψεως.......................................................................0,70% (ανάλογα το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο **)

Καταθέσεις Όψεως BUSINESS PRIM
Για ποσά από 0 - 20.000€..............................................................2,00%
Για ποσά από 20.000€ - 50.000€.....................................................3,00%
Για ποσά από 50.000€ - 100.000€...................................................4,00%
Για ποσά 100.000 και άνω.............................................................4,50%
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί..............................................................0,80%

Τρεχούμενος Λογαριασμός Μισθοδοσίας PRIM 5 (μέχρι 3.000€)..........5,00%(για ποσά άνω των 3.000€ το επιτόκιο διαμορφώνεται όσο του απλού τρεχούμενου λγ/σμού)Τρεχούμενος Λογαριασμός Μισθοδοσίας PRIM 3 (μέχρι 3.000€)..........3,00%(για ποσά άνω των 3.000€ το επιτόκιο διαμορφώνεται όσο του απλού τρεχούμενου λγ/σμού)Προνομιακός Τρεχούμενος Λογαριασμός...............................0,95%-2,95%
(ανάλογα με το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογ/σμού)

- Ο τόκος λογιστικοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιούνιος, Δεκέμβριος) με πίστωση του λογαριασμού κατάθεσης και ανατοκίζεται. Η βάση υπολογισμού τόκων είναι 365 ημέρες. Επί του ποσού των τόκων παρακρατείται φόρος 10% που αποδίδεται στο Δημόσιο
-* Στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου το υψηλότερο επιτόκιο ισχύει για κατοχή 26 ή περισσότερων μερίδων
- Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κατάθεσης και ο τόκος υπολογίζεται από τo πρώτο € κατάθεσης
-** Οι λογαριασμοί όψεως τοκίζονται από το πρώτο ευρώ όταν το μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο υπερβαίνει τα 5869.40€. Διαφορετικά δεν τοκίζονται.

Προθεσμιακές Καταθέσεις
Ποσό
1 Μήνα
3 Μήνες
6 Μήνες
12 Μήνες
1 - 3,000 €
2,95%
2,90%
2,70%
2,50%
3,001 - 30,000 €
3,05%
3,00%
2,80%
2,55%
30,001 - 150,000 €
3,35%
3,30%
3,15%
2,95%
150,001€ +
Διαπραγματεύσιμο

- Ο τόκος αποδίδεται κατά την λήξη της κατάθεσης
- Επί του ποσού των τόκων παρακρατείται φόρος 10% που αποδίδεται στο Δημόσιο

Τα παραπάνω επιτόκια υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση. Οι εν λόγω αλλαγές δημοσιεύονται στον τύπο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (για μηχανογραφικούς λόγους) από τη δημοσίευση τους.
Για να πληροφορηθείτε αναλυτικά επί των λεπτομερών όρων διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη των Καταστημάτων του δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
Αναλυτικά το τιμολόγιο εργασιών της Τράπεζας Δωδεκανήσου
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: 09/06/2011 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩN : 09/06/2011
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 09/06/2011
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΎΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 09/06/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιορισμός Ευθύνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου